Ενημέρωση Προμηθευτών

Ανακοινώνεται ότι από την 01/01/2014 έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 120/2013) και ως εκ τούτου ο φορέας μας υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σε όλα τα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προϋπολογισμού άνω των #60.000,00€# άνευ Φ.Π.Α. Οι χρήστες αποκτούν δικαίωμα χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4155/2013 και στην Υ.Α. με αριθμό Π1/2390 (ΦΕΚ τ. Β΄2677/13). Το ΕΣΗΔΗΣ εγκαθίσταται κεντρικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπου και μπορείτε να πληροφορηθείτε για την απόκτηση των ανάλογων διαπιστευτηρίων που απαιτούνται για τη χρήση του συστήματος. Επίσης σας ανακοινώνεται ότι ο διαδικτυακός τόπος όπου λειτουργεί το νέο αυτό σύστημα ειναι: «www.eprocurement.gov.gr», απ΄οπου πλέον θα μπορείτε να αντλήσετε κάθε πληροφορία ηλεκτρονικά, επί των διαγωνιστικών διαδικασιών προϋπολογισμού άνω των #60.000,00€# άνευ Φ.Π.Α όλων των οικονομικών φορέων.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL