Απόφαση διενέργειας τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 01/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια (αγορά) «Πέντε (05) Συστημάτων Θερμικών Καμερών προκειμένου να εγκατασταθούν σε τρία (03) Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης και δύο (02) ταχύπλοα σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για επιχειρησιακούς σκοπούς επιτήρησης στο θαλάσσιο χώρο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας», προϋπολογισμού # 900.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Η προμήθεια εντάσσεται στο έργο «Αναβάθμιση Διασυνοριακής Παράκτιας Επισήμανσης – ΤΡΙΤΩΝΑΣ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου όπου η χρηματοδότηση του Ε.Τ.Π.Α. ανέρχεται σε 80% του ποσού, ενώ το 20% συνιστά την εθνική συμμετοχή.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 23-06-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213–1374210/213-1371081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.01-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL