Διευκρινήσεις επί της 01/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Διευκρινήσεις επί της Αριθ. 01/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο για την προμήθεια  «Πέντε (05) Συστημάτων Θερμικών Καμερών».

Α) Ο προϋπολογισμός του εν λόγω έργου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων #900.000,00€# ευρώ, απαλλάσσεται δε του Φ.Π.Α., δεδομένου ότι ο εξοπλισμός αφορά σε πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Στο παραπάνω προϋπολογισμό περιλαμβάνεται ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός με τα παρελκόμενά του, η απαιτούμενη λειτουργικότητά του και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγγύησης και εγκατάστασης των συστημάτων στα πλωτά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στη τεχνική προδιαγραφή (Παράρτημα Ζ) της ανωτέρω (Α) σχετικής. Διευκρινιστικά, ο πρόσθετος εξοπλισμός και η εγγύηση πέραν των 24 μηνών, όπως αναφέρεται και στους όρους της τεχνικής προδιαγραφής, εάν προσφερθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα, οπότε θα υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και η τεχνική προσφορά θα λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη του 100 με άνω όριο το 110. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά των υποψηφίων για τα ανωτέρω δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, το συμβόλαιο συντήρησης, αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης, αφορά το χρόνο μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου εγγύησης και το κόστος του, όπως αυτό αναφέρεται στο κεφάλαιο 4.3 του Παραρτήματος Ζ της διακήρυξης, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό των  #900.000,00€#, σχετικό δε τυγχάνει και το Κεφάλαιο 4 παρ. 9 περίπτωση III του Παραρτήματος Β της διακήρυξης .

Β) Σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 4 του Παραρτήματος Β της διακήρυξης και ειδικότερα: «4.6. Προσφορά  που  το  συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη».

Γ) Σύμφωνα με τον όρο 1.7 του Παρατήματος Β΄ της διακήρυξης η προσφορά του εκάστοτε συμμετέχοντα πρέπει να έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών φυλλαδίων, τα οποία δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση μόνο αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια των τεχνικών φυλλαδίων εμπίπτουν και τα τεχνικά εγχειρίδια, prospectus, φωτογραφίες και οποιοδήποτε τεκμηριωτικό-υποστηρικτικό υλικό της τεχνικής προσφοράς.

Δ) Αναφορικά με το Παράρτημα Γ΄ της διακήρυξης και συγκεκριμένα επί του ορισμού της παραμέτρου Κ της συγκριτικής τιμής, διευκρινίζουμε τα εξής: Το κόστος Κ περιλαμβάνει το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού για το διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης, συνιστώσα η οποία περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, συν το κόστος του συμβολαίου συντήρησης για τα πέντε (05) έτη μετά τη λήξη της εγγύησης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον  προϋπολογισμό του έργου, ωστόσο σταθμίζεται για την ανάδειξη του μειοδότη.

Ε) Σύμφωνα με την παρ. 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών, τα Συστήματα Θερμικών Καμερών θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς χρήση με ευθύνη και δαπάνη του Προμηθευτή. Ως εκ τούτου, οι εργασίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία των συστημάτων, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

ΣΤ) Σύμφωνα με την παρ. 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών, απαιτείται η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ικανό αριθμό στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, που θα δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου και δε θα είναι μικρότερος από 15.  Τα εν λόγω στελέχη θα πρέπει να λάβουν εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (03) εργάσιμων ημερών, χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να διεξαχθεί και πρακτική άσκηση υπό συνθήκες επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι τα στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που θα λάβουν μέρος στην εκπαίδευση, θα προέρχονται από την Κεντρική Υπηρεσία. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι είναι στην ευχέρεια του υποψήφιου Αναδόχου να καθορίσει στην τεχνική του προσφορά προτεινόμενο πρόγραμμα της εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, είναι δυνατή η παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης σε χώρο που θα εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, και έπειτα η παροχή της πρακτικής εκπαίδευσης στο χώρο εγκατάστασης, ήτοι στα πλωτά του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε κάθε περίπτωση εάν απαιτηθεί μετακίνηση του προσωπικού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ εκτός Αττικής, αυτή θα γίνει με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Ζ) Ο κατάλογος των ανταλλακτικών που ζητείται στην παρ. 4.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών απαιτείται να κατατεθεί πριν υπογραφή της Σύμβασης από τον Ανάδοχο, και όχι στο στάδιο υποβολής προσφορών από τους υποψήφιους Αναδόχους. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, το κόστος των ανταλλακτικών σε περίπτωση βλάβης, δυσλειτουργίας κατά την προληπτική συντήρηση – τεχνική υποστήριξη  του εξοπλισμού για το διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης, θα βαρύνει τον Ανάδοχο.

Η) Αναφορικά με την παρ. 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών, επιβεβαιώνεται ότι εργασίες προληπτικής συντήρησης, για το διάστημα της προσφερόμενης εγγύησης, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο αδαπάνως για το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Θ) Σύμφωνα με την παρ. 5 των Τεχνικών Προδιαγραφών, τα υπό προμήθεια Συστήματα Θερμικών Καμερών, θα παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία και έτοιμα προς χρήση με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου εντός έξι (06) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ο όρος της παρ. 9.2 του παρατήματος Β΄ της (α) σχετικής, περί μετάθεσης ή παράτασης του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007.

Ι) Αναφορικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό της παρ. 2.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 7, διευκρινίζεται ότι:

i) Στην περίπτωση που προσφερθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για τα Συστήματα των Θερμικών Καμερών, ήτοι η κάμερα θερμικής απεικόνισης, η κάμερα ημέρας, η γυροσκοπική μονάδα και η κονσόλα χειρισμού και ελέγχου, (χωρίς τον πρόσθετο εξοπλισμό της παρ. 2.5) τότε καλύπτεται ακριβώς ο απαράβατος όρος της προδιαγραφής και η βαθμολογία των πεδίων του πίνακα “αποστασιόμετρο με εμβέλεια 10 km”, “GPS”, και “ψηφιακή μαγνητική πυξίδα” είναι ακριβώς 100 με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (ήτοι 4, 3 και 3 μονάδες αντίστοιχα).

ii) Στην περίπτωση ωστόσο που προσφερθεί ο πρόσθετος εξοπλισμός της παρ. 2.5, είτε μεμονωμένα, είτε στο σύνολό του, τότε η προδιαγραφή υπερκαλύπτεται και αναλόγως η βαθμολογία των πεδίων “αποστασιόμετρο με εμβέλεια 10 km”, “GPS”, και “ψηφιακή μαγνητική πυξίδα”, δύναται να κυμανθεί εώς και το 110, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Το γινόμενο της ανωτέρω τιμής με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, θα δώσει την τελική βαθμολογία του πεδίου.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.01-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL