Διευκρινήσεις επί της 01/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Α. Ο τύπος των δύο ταχύπλοων (02) σκαφών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στα οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που προδιαγράφεται στην αριθ. 01/2014 Διακήρυξη είναι ταχύπλοα πολυεστερικά σκάφη δεκαεπτά μέτρων (17μ) με κλειστό χώρο διακυβέρνησης.

Β. Σύμφωνα με την Παρ. 2.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τον προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης του προσφερόμενου συστήματος. Για το σκοπό αυτό, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος των υποψηφίων Αναδόχων και έγκρισης του από την επισπεύδουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Πλωτών - Χερσαίων Μέσων), δίνεται η δυνατότητα επιτόπιας αυτοψίας τόσο στα ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ όσο και στα ταχύπλοα σκάφη ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.

Διευκρινίζεται ότι, η εγκατάσταση των συστημάτων θα γίνει βάσει της τεχνικής λύσης που θα εκπονήσει ο υποψήφιος Ανάδοχος και θα προτείνει στην τεχνική του προσφορά, η οποία σε κάθε περίπτωση:

(i) θα λαμβάνει υπόψη την υπόδειξη της Υπηρεσίας για τοποθέτηση του συστήματος, όσον αφορά τα ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,  πάνω από την κόντρα γέφυρα 

(ii)     δεν θα περιλαμβάνει τροποποίηση ή απεγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού των σκαφών

(iii)   θα περιλαμβάνει ειδική κατασκευή για έχμαση της κάμερας σε σημείο όπου θα έχει την καλύτερη δυνατή ορατότητα και

(iv)    είναι επιθυμητή η υποβολή εναλλακτικής πρότασης σημείου τοποθέτησης της κάμερας χωρίς όμως καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή πρόκληση δυσλειτουργίας σε άλλη συσκευή του του πλοίου.


Γ.  Ο όρος βαθμονόμηση της Παρ. 2.4iii των Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρεται στην βαθμολογική κλίμακα σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, έχοντας ως σημείο αρχής (σημείο μηδέν) την πλώρη του πλοίου, για τον υπολογισμό του εξωτερικού προσανατολισμού από το παρατηρούμενο στόχο. Η βαθμονόμηση αναφέρεται και στην κάμερα ημέρας και στην θερμική κάμερα.


Δ. Τα μεγέθη των διαγωνίων που αναγράφονται στην Παρ. 2.4 iii των Τεχνικών Προδιαγραφών και αφορούν τις οθόνες απεικόνισης της κονσόλας χειρισμού και ελέγχου, τόσο για τα τρία (03) ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όσο και για τα δύο (02) ταχύπλοα, αποτελούν τα κατώτατα αποδεκτά όρια. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτή προσφορά οθονών με μεγαλύτερες διαγώνιες διαστάσεις, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δε δημιουργείται χωροταξικό πρόβλημα κατά την εγκατάστασή τους.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.01-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL