Διευκρινήσεις επί της 01/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Α. Ο τύπος των δύο (02) σκαφών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στα οποία θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός που προδιαγράφεται στην αριθ. 01/2014 Διακήρυξη είναι ταχύπλοα πολυεστερικά σκάφη δεκαεπτά μέτρων (17μ) με κλειστό χώρο διακυβέρνησης. Τέτοιου τύπου σκάφη διατίθενται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, στα οποία, σύμφωνα με την Παρ. 2.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών, ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να διενεργήσει επιτόπια αυτοψία, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ο ακριβής προσδιορισμός των σκαφών (όνομα σκάφους και λιμένας υπαγωγής) θα προσδιοριστεί πριν την υπογραφή της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω σκάφη θα μεταβούν, με μέριμνα της Υπηρεσίας, στον Πειραιά, όπου θα λάβει χώρα και η εγκατάσταση των υπό προμήθεια συστημάτων θερμικών καμερών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι η υποδομή των ταχύπλοων σκαφών που βρίσκονται στον Πειραιά είναι πανομοιότυπη με αυτή των σκαφών, για τα οποία προορίζεται ο υπό προμήθεια εξοπλισμός, γνωρίζεται ότι η τεχνική πρόταση εγκατάστασης πρέπει να είναι όσον το δυνατόν αναλυτικότερη και σε κάθε περίπτωση:    
θα λαμβάνει υπόψη την υπόδειξη της Υπηρεσίας για τοποθέτηση του συστήματος,  μόνο όσον αφορά τα ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ,  πάνω από την κόντρα γέφυρα,  
δεν θα περιλαμβάνει τροποποίηση ή απεγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού των σκαφών,
θα περιλαμβάνει ειδική κατασκευή για έχμαση της κάμερας σε σημείο όπου θα έχει την καλύτερη δυνατή ορατότητα και
είναι επιθυμητή η υποβολή εναλλακτικής πρότασης σημείου τοποθέτησης της κάμερας χωρίς όμως καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή πρόκληση δυσλειτουργίας σε άλλη συσκευή του πλοίου.


Β. Σύμφωνα με την Παρ. 2.3i απαιτείται να προσφερθεί γυροσκοπικά σταθεροποιημένο σύστημα είτε α) επί κύμβαλου (Gimbal) είτε β) Pan&Tilt σε τουλάχιστον δύο άξονες. Επιβεβαιώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται γυροσταθεροποίηση.
Η καταλληλότητα του προσφερόμενου συστήματος Pan&Tilt για χρήση στο θαλάσσιο περιβάλλον αναφέρεται  στην αντοχή των καταπονήσεων που θα δέχεται το σύστημα στις συνεχείς εναλλαγές καιρικών συνθηκών. Επισημαίνεται, ότι στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να αποδεικνύεται και να τεκμηριώνεται η ως άνω καταλληλότητα, τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 2.3i των Τεχνικών Προδιαγραφών.


Γ. Σχετικά με τους όρους των Παρ. 2.1v Χρόνος ετοιμότητας θερμικού ανιχνευτή  και  Παρ. 2.2v Ανάλυση Κάμερας Ημέρας επιβεβαιώνεται ότι στην τεχνική προσφορά απαιτείται να αναφερθεί η αριθμητική τιμή του κάθε χαρακτηριστικού, χωρίς να προδιαγράφεται  κατώτατο ή ανώτατο αποδεκτό όριο. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω όροι ορίστηκαν ως αξιολογούμενοι υπό το πρίσμα ότι μικρότερος προσφερόμενος χρόνος ετοιμότητας θερμικού ανιχνευτή και αντίστοιχα υψηλότερη ανάλυση κάμερας αξιολογείται θετικά. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων αναδόχων είναι συγκριτική, η μικρότερη προσφερόμενη τιμή του χρόνου ετοιμότητας θερμικού ανιχνευτή θα λάβει βαθμολογία στο πεδίο ίση με 110, η μεγαλύτερη  προσφερόμενη τιμή θα λάβει βαθμολογία στο πεδίο ίση με 100 και οι τυχόν ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές θα σταθμιστούν με βάση την άνω και κάτω προσφερόμενη τιμή. Όμοια διαδικασία θα ακολουθηθεί για τη βαθμολόγηση των προσφορών στο πεδίο Ανάλυση Κάμερας Ημέρας. Όσον αφορά την εγγύηση που περιλαμβάνεται στον πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης, διευκρινίζεται ότι η προδιαγραφή υπερκαλύπτεται, ήτοι θα λάβει βαθμολογία άνω του 100 στο πεδίο, όταν ο προσφερόμενος χρόνος εγγύησης υπερβαίνει τα (02) έτη.

Δ. Ο τόπος παράδοσης των συστημάτων θερμικών καμερών είναι ο Πειραιάς, όπως ορίζεται ρητά στη διακήρυξη. Επιβεβαιώνεται ότι, ο τόπος παράδοσης είναι και τόπος εγκατάστασης των συστημάτων τόσο για τρία (03) ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛΑΚΤ όσο και για τα δύο (02) ταχύπλοα.

Ε. Ο προαιρετικός εξοπλισμός της Παρ. 2.5β, γ των Τεχνικών Προδιαγραφών (ψηφιακή μαγνητική πυξίδα και GPS), στην περίπτωση που προσφερθεί, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κεραιών. Τεχνικές προσφορές που προτείνουν την χρησιμοποίηση των υφιστάμενων κεραιών ψηφιακής μαγνητικής πυξίδας και GPS  των σκαφών δεν γίνονται δεκτές.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.01-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL