Απόφαση διενέργειας τακτικού Διαγωνισμού - Διακήρυξη 06/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ‘’Δεκαπέντε (15) σταθμών AIS (Automatic Identification System) Class A - Secure Mode’’ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων των Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» συνολικού προϋπολογισμού # 200.000,00 € # (απαλλάσσεται ΦΠΑ). Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Αλιεία) και έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 25-08-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213–1374210/213-1371081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής. Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdf υπερισχύει του κειμένου σε μορφή doc σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση Διακήρυξης (ΑΔΑ: ΩΕΜΣΟΠ-Δ4Γ)671.33 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL