Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός - Αριθ.Διακ.08/2014

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ανοικτό, διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας» συνολικού προϋπολογισμού #2.337.000,00€#(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι πιστώσεις θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ΣΑΕ 150/2. Το έργο εντάσσεται στη Δράση ΑΝΝΑ (AdvancedNationalNetworksforAdministrations– MaritimeSingleWindow)» του  Προγράμματος Motorways of the Sea (MoS) στο πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) έτους 2012.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 08-09-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον 3ο όροφο, Γρ. 317 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών του Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στα τηλέφωνα 213–1374210/213-1371081, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdfυπερισχύει του κειμένου σε μορφή docσε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL