Πόροι - Εισφορές

Οι πόροι του Τ.Α.Λ.Σ. προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές των μετόχων καθώς επίσης και από τους τόκους και εν γένει προσόδους των κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου και από τυχόν δωρεές, κληρονομιές και όμοιες χαριστικής αιτίας παροχές.
Εξάλλου, δεσμευτικό για τα παραπάνω αποτελεί και η εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 2066/1952 (άρθρο 27), δυνάμει της οποίας ιδρύθηκε το Τ.Α.Α.Υ.Λ.Σ. (και μετέπειτα μετονομασθέν σε Τ.Α.Λ.Σ. ) ρητά άνευ κοινωνικής επιβάρυνσης.

Οι εισφορές των μετόχων σήμερα προέρχονται από:

o Κρατήσεις ποσοστού 4,5% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους και στις οποίες περιλαμβάνονται:

o   Ο βασικός μισθός

o   Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας

o   Το επίδομα εξομάλυνσης

o   Το επίδομα ειδικής απασχόλησης και

o   Το επίδομα θέσης

o Κράτηση 5% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθημέρου και κατά τις νυχτερινές ώρες.

o Κράτηση ολόκληρης της διαφορά για τρεις μήνες λόγω προσαύξησης του μισθού των μετόχων από βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή ή από χορήγηση ή αύξηση του χρονοεπιδόματος.

o Κράτηση του πρώτου μισθού των Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων, καταβαλλόμενη εντός διετίας σε 24 μηνιαίας δόσεις.

o Κράτηση 3% σε κάθε πρόσθετη, πέραν της μισθοδοσίας αμοιβής ή οποιασδήποτε απολαβής την οποία λαμβάνει ο μέτοχος λόγω υπηρεσιακής του απασχόλησης συνεπεία της ιδιότητάς του ως Αξιωματικού , Υπαξιωματικού ή Λιμενοφύλακα.

o Κράτηση επί της καταβαλλόμενης υπό οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης ή πρόσθετης απολαβής των υπηρετούντων και μεταβαινόντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση ως ακολούθως:

o Ποσοστό 10% για τους υπηρετούντες στα Προξενικά Λιμεναρχεία, τους εκπαιδευόμενους ή υπηρετούντες περισσότερο από 30 ημέρες σε οποιαδήποτε αποστολή στο εξωτερικό.

         o Ποσοστό 4% για τους μεταβαίνοντες

Κατηγορία:


Wildcard SSL