Νομοθεσία

↝ β.δ. 160/1970 (Α΄44 / 23.02.1970) «Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.)»

↝ β.δ. 743/1970 (Α΄243 / 12.11.1970) «Περί συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του υπ’ αριθ. 160/1970 Β.Δ. “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος” ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως»

↝ π.δ. 323/1975 (Α΄94 / 17.05.1975) «Περί συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του υπ’ αριθ. 160/1970 Β.Δ. “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος” ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως»

↝ π.δ. 426/1976 (Α΄162 / 25.06.1976) «Περί αντικαταστάσεως του άρθρου 15 του Β.Δ.160/1970 “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)” ως τούτο ισχύει συμπληρωθέν υπό του άρθρου 2 του Π.Δ.323/1975 «περί συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του Β.Δ. 160/1970»

↝ π.δ. 125/1979 (Α΄29 / 16.02.1979) «Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Β.Δ.160/1970 «περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)»

↝ π.δ. 289/1981 (Α΄83 / 02.04.1981) «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του υπ’ αριθ. 160/1970 Β.Δ. “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος” ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως»

↝ π.δ. 308/1986 (Α΄135 / 29.08.1986) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ.160/70 (ΦΕΚ 44 Α΄) “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)”»

↝ π.δ. 459/1988 (Α΄210 / 26.09.1988) «Συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ.160/70 “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)”(ΦΕΚ 44 Α΄)»

↝ π.δ. 354/1990 (Α΄140 / 22.10.1990) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ.160/70 (ΦΕΚ 44 Α΄) “περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)”»

↝ π.δ. 26/1998 (Α΄29 / 12.02.1998) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ.160/70 (Α΄44) “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)”»

↝ π.δ. 194/2004 (Α΄172 / 14.09.2004) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ.160/1970 (44Α΄) “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ)”»

↝ π.δ. 51/2011 (Α΄123 / 26.05.2011) «Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ.160/1970  “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ)” (Α΄44) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

↝ ν. 4058/2012 (Α΄63 / 22.03.2012) «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις»

↝ π.δ. 1/2014 (Α΄1 / 02.01.2014) «Τροποποίηση διατάξεων του β.δ.160/1970  “Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος”».

Κατηγορία:


Wildcard SSL