Διευκρινήσεις επί της αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

Α. Η συνεχής αρίθμηση όπως αναφέρεται στον όρο 1.4 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, πρέπει να είναι είτε ενιαία για δικαιολογητικά συμμετοχής, εγγυητική επιστολή και τεχνική προσφορά, είτε και ξεχωριστή για δικαιολογητικά συμμετοχής και εγγυητική και ξεχωριστή για την τεχνική προσφορά, καθώς ο σχετικός όρος τίθεται ώστε να υπάρχει συνοχή και ακολουθία μεταξύ των φύλλων της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στα φύλλα των στοιχείων της προσφοράς και να είναι εύκολα διακριτό – μέσω του αντίστοιχου ευρετηρίου – αν κάποιο έγγραφο υπάγεται στην τεχνική προσφορά ή στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Β. Παρ. 4.1 Τεχνικών Προδιαγραφών: Αναφορικά με την απαίτηση ταυτοποίησης των χρηστών με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού, διευκρινίζεται ότι το υπό προμήθεια πληροφοριακό σύστημα πρέπει: α) να υποστηρίζει χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών για επικοινωνία Μ2Μ (πιστοποίηση απομακρυσμένου client) και β) να παρέχει λειτουργία έκδοσης self-signed (άνευ κόστους) ψηφιακών πιστοποιητικών.

Γ. Πίνακας συμμόρφωσης 10.10: Αναφορικά με την απαίτηση “Να αναφερθεί η ισχύς που επιτυγχάνεται στο πεδίο 2.3 του παρόντος πίνακα”, διευκρινίζεται ότι απαιτείται να αναφερθεί η ονομαστική ισχύς του προσφερόμενου UPS.

Δ. Πίνακας συμμόρφωσης 10.11: Αναφορικά με την απαίτηση “Να αναφερθεί η ισχύς που επιτυγχάνεται στο πεδίο 2.4 του παρόντος πίνακα”, διευκρινίζεται ότι απαιτείται να αναφερθεί η ονομαστική ισχύς του προσφερόμενου UPS.

Ε. Παρ. 11.3 Τεχνικών Προδιαγραφών: Διευκρινίζεται ότι από τα κατ' ελάχιστο τριάντα (30) στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ που απαιτείται να εκπαιδευτούν συνολικά, οι κατ' ελάχιστο είκοσι δύο (22) θα λάβουν εκπαίδευση επιπέδου χρήστη εκ των οποίων οι δύο (02) θα λάβουν επιπρόσθετα εκπαίδευση επιπέδου διαχειριστή και οι κατ' ελάχιστο οκτώ (08) θα λάβουν εκπαίδευση επιπέδου τεχνικής υποστήριξης και διαχειριστή. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η εκπαίδευση επιπέδου διαχειριστή πρέπει να περιλαμβάνει και θεματικές ενότητες ανάπτυξης και επέκτασης όλων των υποσυστημάτων.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL