Διευκρινήσεις επί της Αριθ. 06/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο

Η απεριόριστη χρήση δεδομένων mobile internet αποτελεί απαράβατο όρο των τεχνικών προδιαγραφών και επιχειρησιακή απαίτηση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δε δύναται να τροποποιηθεί ή να διαγραφεί. Περαιτέρω και προς διευκόλυνσή των ενδιαφερομένων, διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να συμπεριλάβει στην τεχνική του προσφορά οποιοδήποτε εμπορικό ή μη πρόγραμμα από οποιονδήποτε πάροχο κινητής τηλεφωνίας που να αναφέρεται αριθμητικά σε μέγιστη ογκοχρέωση, ωστόσο θα δεσμεύεται ρητά ότι στην περίπτωση υπέρβασης του εν λόγω ορίου, οι δαπάνες θα βαρύνουν τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση θα καθίσταται σαφής η δέσμευση του υποψηφίου Αναδόχου στην τεχνική του προσφορά για απεριόριστη χρήση δεδομένων mobile internet από πλευράς του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.06-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL