Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ΄ αριθμ. 08/2014 Διακήρυξης

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών του Κλάδου Οικονομικών και Υλικοτεχνικών Υποδομών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνεται η μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 08/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ Διεύθυνσης Προμηθειών/Τμήμα 2ο, για το έργο «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας», προϋπολογισμού #2.337.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, για τις 15 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, χωρίς τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθ. φακ.:352.8-30/14(1331)/01-08-2014 Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙ.ΠΡΟΜ 2ο.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω απόφαση μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL