Διευκρινήσεις επί της αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

1. Ο Εξυπηρετητής Διαχείρισης Συστημάτων Αποθήκευσης (Storage Management Server) θα πρέπει να διαθέτει διττά υποσυστήματα λειτουργίας, όπως αναφέρεται και στον αντίστοιχο πίνακα 10.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας εφεδρικότητα και διαθεσιμότητα και αποκλείοντας το γεγονός να καταστεί το μοναδικό σημείο αποτυχίας του συστήματος (SPOF). Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω εξυπηρετητής εντάσσεται ως τμήμα του Πιλοτικού Έργου 2, πλην όμως η λειτουργία του καλύπτει συνολικά το πληροφοριακό σύστημα της Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας που συντίθεται από τα παραδοτέα του συνόλου των πιλοτικών.

2. Στον πίνακα 10.5 ζητείται λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας με δυνατότητα λήψης SAN χωρητικότητας 100TB. Διευκρινίζεται ότι η αναφερόμενη τιμή (100 TB) αναφέρεται στη χωρητικότητα του SAN και το μέσο όδευσης θα είναι το Fiber Channel.

3. Οι μικροί χρόνοι μετάπτωσης της παραγράφου 6.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαίτηση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος και ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει στην αρχιτεκτονική του υλοποίηση το συνεχή συγχρονισμό του κυρίου με το εφεδρικό (και το αντίστροφο σε περίπτωση που το εφεδρικό σύστημα λειτουργεί σαν κύριο). Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές μη αναγκαίες μεταπτώσεις από το ένα σύστημα στο άλλο.

4. Στον πίνακα 10.3 Σύστημα Κεντρικής Αποθήκευσης (SAN) αναγράφεται ότι τα επιμέρους χαρακτηριστικά αφορούν την κάθε μία από τις μονάδες εξοπλισμού που θα προσφερθούν. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι ζητούνται 20 συνολικά εφεδρικοί δίσκοι, όπως προκύπτει και από τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

5. Η κατανομή των λεπίδων (blade) (10.2.3 του πίνακα συμμόρφωσης) ανά πιλοτικό είναι ενδεικτική ώστε να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις όλων των πιλοτικών ανεξαρτήτως της τεχνικής λύσης του αναδόχου. Ο ανάδοχος δύναται να τροποποιήσει την προτεινόμενη κατανομή σύμφωνα με την προσφερόμενη από αυτόν τεχνική λύση στη μελέτη εφαρμογής και σε συνάρτηση με τεκμηριωμένο έλεγχο αξιολόγησης επίδοσης του πληροφοριακού συστήματος (από τον ίδιο).

6. Στον πίνακα 10.17 (tablets) ζητούνται συνολικά 12 μονάδες με τα τεχνικά χαρακτηριστικά να αφορούν κάθε μία από τις προσφερόμενες μονάδες. Στην υποκατηγορία Λειτουργικό Σύστημα & Λοιπό Λογισμικό των επιμέρους τεχνικών προδιαγραφών ζητείται να παρασχεθούν 3 ομάδες συσκευών με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα η καθεμία. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση του πίνακα 10.17 των τεχνικών προδιαγραφών αφορά την παροχή 4 tablets ανά ομάδα (συνολικά 12).

7. Ο πίνακας 10.17 όσον αφορά τα χαρακτηριστικά Θύρες USB 2.0 ή micro USB, Αριθμός πυρήνων και Λειτουργικό Σύστημα & Λοιπό Λογισμικό επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Θύρες USB 2.0 ή micro USB

Προαιρετικό

 

 

Αριθμός πυρήνων

>=2

 

 

Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα

Κατάλληλο λειτουργικό σύστημα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Να χρησιμοποιεί την Ελληνική γλώσσα.

- Να είναι πλήρως συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.

- Να συνοδεύεται από όλες τις απαιτούμενες άδειες χωρίς χρονικούς περιορισμούς (time limitations).

-Η ανακοίνωση της έκδοσής του να έχει γίνει την τελευταία διετία από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

-Να παρασχεθούν τρεις ομάδες συσκευών με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα η κάθε μία.

 

8. Στον πίνακα συμμόρφωσης 10.10 Συσκευές Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας (UPS) ζητείται η προμήθεια 5 συσκευών που θα καλύπτουν το disaster recovery. Διευκρινίζεται ότι ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί για τα πιλοτικά έργα 1-4 δεν θα καλυφθεί από συσκευή UPS.

9. Στον πίνακα συμμόρφωσης, στην παράγραφο 10.20 – Smartphones, στην υποκατηγορία “Εγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα” των επί μέρους τεχνικών προδιαγραφών, ζητείται “Να παρασχεθούν τρεις ομάδες συσκευών με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα η κάθε μία”. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση αφορά την παροχή 4 smartphones ανά ομάδα (συνολικά 12).

10. Ο πίνακας 10.18 όσον αφορά τα χαρακτηριστικά φυσική ανάλυση και φωτεινότητα επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Φυσική Ανάλυση

Τουλάχιστον 1280x800 εικονοστοιχεία

Φωτεινότητα

>=3000 lumens

11. Στον πίνακα συμμόρφωσης στην παράγραφο 10.1, ως προς την απαίτηση “Να υποστηρίζει virtualized environments”, διευκρινίζεται ότι οι ζητούμενες συσκευές θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν load balancing, τόσο μεταξύ πολλών διαφορετικών συσκευών όσο και μεταξύ πολλών διαφορετικών εικονικών μηχανών.

12. Στον πίνακα συμμόρφωσης στην παράγραφο 10.1 ως προς την απαίτηση “Nα υποστηρίζει εικονικό application delivery controller (V-ADC) σε λογισμικό Virtualization”, διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές απαιτούν δύο hardware appliances, στις οποίες ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ θα εγκατασταθεί hypervisor για τη διαχείριση εικονικών load balancers.

13. Στον πίνακα συμμόρφωσης στην παράγραφο 10.1 ως προς την απαίτηση “Το Σύστημα να υποστηρίζει VRRP για υψηλή διαθεσιμότητα (HA) σε (ΑΑ) Active-Active και (ΑΒ) Active-Backup συνδεσμολογία”, διευκρινίζεται ότι δεν είναι αποδεκτή άλλη μέθοδος για την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας πλην της αναφερόμενης (VRRP).

14. Στον πίνακα συμμόρφωσης στην παράγραφο 10.9 ως προς την απαίτηση “Παροχή 4G κάρτας SIM για το δρομολογητή του δευτερεύοντος σημείου”, διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητη η παροχή κάρτας SIM 4G από τον ανάδοχο καθώς και ότι δεν είναι αποδεκτή εναλλακτική μέθοδος διασύνδεσης.

15. Ως προς τους αναφερόμενους χρόνους αποκατάστασης προβλημάτων της Παρ. 11.8.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών, διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής δεν αναγράφεται ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης βλάβης που αναγγέλλεται εντός ΕΩΚ για το υλικό (hardware) του Κεντρικού Συστήματος. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω πίνακας επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:

Υπηρεσίες του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ

Μέγιστος Χρόνος Απόκρισης (Από την αναγγελία βλάβης)

Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλαβών

Κεντρικό Σύστημα (Υποδομή και Εφαρμογές)

Βλάβες που αναγγέλλονται εντός Κ.Ω.Κ

Βλάβες που αναγγέλλονται εντός Ε.Ω.Κ

Λογισμικό (Software)

Υλικό (Hardware)

Λογισμικό (Software)

Υλικό (Hardware)

½ Ώρα

3 Ώρες

6 Ώρες

6 Ώρες

12 Ώρες

 

16. Ως προς το σημείο Δ της Παρ. 11.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών, διευκρινίζεται ότι απαιτείται η υποβολή πίνακα συμμόρφωσης που θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων των εν λόγω κεφαλαίων τουλάχιστον σε επίπεδο κεφαλίδων με απάντηση και πλήρη αιτιολόγηση της συμμόρφωσης. Παρατίθεται κάτωθι ενδεικτικός πίνακας συμμόρφωσης για το Κεφ. 5.

ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

5.1 Εισαγωγή

Το Front Office (στο εξής F.O) του έργου είναι το τμήμα το οποίο είναι υπεύθυνο…

 

 

5.2 Γενική Αρχιτεκτονική

 

 

 

5.3 Λειτουργικές Απαιτήσεις GUI

 

 

 

 

 

 

κ.ο.κ

 

 

 

Ιδιαίτερα ως προς τον εξοπλισμό θα υποβληθούν πίνακες συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες του Κεφ. 10, στους οποίες απαιτείται να προστεθούν οι δύο επιπλέον στήλες  ΑΠΑΝΤΗΣΗ και ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Ως προς τις απαιτήσεις των υπηρεσιών και του χρονοδιαγράμματος έργου του Κεφ. 11, οι απαντήσεις θα υποβληθούν ομοίως σε πίνακα συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ανωτέρω μεθοδολογία.

17. Διευκρινίζεται ότι ο ενσωματωμένος Web Server στο Σύστημα Ελέγχου Παρακολούθησης / Ειδοποίησης του Disaster Recovery του πίνακα συμμόρφωσης 10.13, θα χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη εποπτεία του συστήματος και του χώρου στον οποίο στεγάζεται το Disaster Recovery.

18. Η συνεχής αρίθμηση όπως αναφέρεται στον όρο 1.4 του Παραρτήματος ΙΙ της διακήρυξης, πρέπει να είναι είτε ενιαία για δικαιολογητικά συμμετοχής, εγγυητική επιστολή και τεχνική προσφορά, είτε και ξεχωριστή για δικαιολογητικά συμμετοχής και εγγυητική και ξεχωριστή για την τεχνική προσφορά, καθώς ο σχετικός όρος τίθεται ώστε να υπάρχει συνοχή και ακολουθία μεταξύ των φύλλων της προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια στα φύλλα των στοιχείων της προσφοράς και να είναι εύκολα διακριτό – μέσω του αντίστοιχου ευρετηρίου – αν κάποιο έγγραφο υπάγεται στην τεχνική προσφορά ή στα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL