Διευκρινήσεις επί της αριθ. 06/2014 Διακήρυξης

1.  Στην απαίτηση. 1.1.1 του πίνακα συμμόρφωσης των συσκευών AIS CLASS A με SECURE MODE για πλωτά ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, αναφέρεται ότι «οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό έγκρισης τύπου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι ΠΔ 347 – ΦΕΚ 231/12.10.1998 (Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/98/ΕΚ), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά και να αφορά στον ακριβή τύπο των συσκευών και όχι παραπλήσιο.». Ωστόσο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος επιθυμεί να προσφέρει συσκευή AIS CLASS A με SECURE MODE που κατά το χρόνο υποβολής των προσφορών βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, τότε:

- Εφόσον υποβληθεί εγκαίρως και προσηκόντως με την προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, βεβαίωση του Φορέα Πιστοποίησης για την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου και την αναμονή έκδοσης του πιστοποιητικού το προσεχές χρονικό διάστημα και επιπρόσθετα
- Εφόσον κατατεθεί το εκδοθέν πιστοποιητικό εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και ενώ είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ΠΔ60/2007,
τεκμηριώνεται πλήρως η συμμόρφωση της συμμετέχουσας ως προς τον ανωτέρω απαιτούμενο όρο.

2.  Σχετικά με την παρ. 5.3 των τεχνικών προδιαγραφών διευκρινίζεται ότι, εφόσον γίνεται αναφορά στο χρόνο μετά τη λήξη της εγγύησης, το κόστος της αποκατάστασης βλάβης του υλικού θα βαρύνει το Φορέα και σε κάθε περίπτωση η παράδοση του υλικού από το Φορέα στον Ανάδοχο θα γίνεται μόνο εφόσον έχουν εξευρεθεί οι απαραίτητες πιστώσεις. Ως εκ τούτου, ο χρόνος αποκατάστασης των είκοσι (20) ημερών μετρά από την ημερομηνία αποδοχής της προσφοράς του Αναδόχου από πλευράς ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

3.  Αναφορικά με την Παρ. 2.15.3, επισημαίνεται ότι στην τεχνική προσφορά των υποψηφίων Αναδόχων απαιτείται κατάλληλη τεκμηρίωση για την καταλληλότητα της απαιτούμενης βάσης στήριξης.

4.  Αναφορικά με την Παρ. 2.15.5, επιβεβαιώνεται ότι απαιτείται  ανεξάρτητη συσκευή 3G modem.

5.  Διευκρινίζεται ότι η χρήση δεδομένων mobile internet αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά επιχειρησιακών δεδομένων. Εκτιμάται ότι, σε μηνιαία βάση ο όγκος των δεδομένων δε θα ξεπερνά τη μέγιστη ογκοχρέωση που προσφέρεται την τρέχουσα χρονική στιγμή στην αγορά, ωστόσο στις περιπτώσεις που το εν λόγω όριο ξεπεραστεί λόγω υπηρεσιακών αναγκών, το αντίστοιχο κόστος επιβαρύνεται ο Ανάδοχος και δε θα υπάρχει καμία περαιτέρω οικονομική υποχρέωση του Φορέα.

6.  Σχετικά με την παράγραφο 2.4.2 των τεχνικών προδιαγραφών, διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτή ως ισοδύναμη προσφορά φορητού Η/Υ με ένα (01) τεμάχιο μνήμης, εφόσον τεκμηριωθεί επαρκώς η μη ύπαρξη φορητού Η/Υ με δύο (02) τεμάχια μνήμης.

7.  Σχετικά με την παράγραφο 2.6 των τεχνικών προδιαγραφών, η απαίτηση για σκληρό δίσκο Serial ATA τύπου Solid State παραμένει ως έχει ενώ η απαίτηση για χωρητικότητα επαναδιατυπώνεται ως εξής:

Συνολική Χωρητικότητα σκληρού/ών δίσκου/ων. ≥200 GB

8.  Σχετικά με την παράγραφο 2.8.1 των τεχνικών προδιαγραφών, διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτή προσφορά ισοδύναμης ενσωματωμένης κάρτας γραφικών, εφόσον αυτό τεκμηριωθεί επαρκώς 

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.06-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL