Διευκρινήσεις επί της αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

Διευκρινήσεις επί της Αριθ. 08/2014 Διακήρυξης ΥΝΑ/Α.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙΠΡΟΜ 2ο για την προμήθεια  «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας».

1. Στο σχήμα 2.3 Γενική Αρχιτεκτονική του Συστήματος (σελ. 16 των Τεχνικών Προδιαγραφών), αποτυπώνονται οι διασυνδέσεις με τρίτα συστήματα όπως ICISNet, SIS, Port Authorities μέσω ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Διευκρινίζεται ότι στην Υπηρεσία μας είναι ήδη εγκατεστημένος δρομολογητής για τη διασύνδεση του Φορέα με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

2. Στο σχήμα 2.3 Γενική Αρχιτεκτονική του Συστήματος (σελ. 16 των Τεχνικών Προδιαγραφών), αποτυπώνεται η διασύνδεση με το internet. Διευκρινίζεται ότι η διασύνδεση με το internet υλοποιείται από τον υφιστάμενο εξοπλισμό του Φορέα μας και δεν απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός.

3. Επί της Παρ. 2.1.1 Πιλοτικό Έργο 1 και σε ότι αφορά τη δημιουργία ασφαλούς αρχιτεκτονικής δικτύων με τη χρήση 3 επιπέδων ασφαλείας (DMZs) για την πλήρη προστασία του συστήματος από διαδικτυακές επιθέσεις και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (σελ. 17 των Τεχνικών Προδιαγραφών), διευκρινίζεται ότι θα χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

4. Επί της Παρ. 6.4 Απαιτήσεις για Εξασφάλιση Αδιάκοπης Λειτουργίας και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το σύστημα disaster recovery διευκρινίζονται τα εξής:
α) Ο χρόνος της μετάπτωσης από το κύριο στο εφεδρικό σύστημα είναι δεκαπέντε (15) λεπτά. Οι σχετικές απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών διατυπώνονται ως εξής (σελ. 50 των Τεχνικών Προδιαγραφών): «Για όλα τα components του Mid office πρέπει να διασφαλίζεται η εφεδρικότητά τους σε περίπτωση δυσλειτουργίας και μάλιστα στη λύση που θα προτείνει ο ανάδοχος θα πρέπει να επιτρέπει τη μετάπτωση από το ένα component στο εφεδρικό του σε χρόνο μικρότερο των 15 λεπτών και με διαδικασία που θα περιγράφεται αναλυτικά από τον ανάδοχο.» και «Η μετάπτωση λειτουργίας από το κυρίως σύστημα στο disaster recovery θα πρέπει να πραγματοποιείται αυτόματα στον ελάχιστο τεχνικά δυνατό χρόνο, ο οποίος δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά.»
β) Είναι αποδεκτές λύσεις μετάπτωσης μέσω λογισμικού ή συνδυασμού λογισμικού και υλικού.

5. Επί της Παρ. 6.4 Απαιτήσεις για Εξασφάλιση Αδιάκοπης Λειτουργίας και συγκεκριμένα σε ότι αφορά το πρωτεύον σημείο, τον αναμεταδότη και το δευτερεύον σημείο, εμφανίζονται κάτωθι στις Εικόνες 1 και 2, οι ακριβείς θέσεις και οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων εγκατάστασης του εξοπλισμού.

Εικόνα 1: Πρωτεύον Σημείο (Κτίριο Αρχηγείου ΛΣ επί Ακτής Βασιλειάδη εντός Λιμένα Πειραιά) – Αναμεταδότης (Κτίριο Οίκου Ναύτου – Κων. Παλαιολόγου 15, Πειραιάς, 18535)

Εικόνα 2: Αναμεταδότης – Δευτερεύον Σημείο ( Κτίριο Αρχηγείου ΛΣ επί ακτής Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς)

6. Επί της Παρ. 10.1 Application Delivery Controller (ADC) και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Να μπορεί να υποστηρίξει κεντρική διαχείριση Certificates (Central Certificate Management)», διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να παρασχεθεί κάθε υλικό ή/και λογισμικό που απαιτείται προκειμένου οι συσκευές ADCs να διαχειρίζονται πιστοποιητικά.

7. Επί της Παρ. 10.2.2 High Availability (HA) Switches και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Αριθμός πλήρως ενεργοποιημένων 10GE SFP+ θυρών: 48», διευκρινίζεται ότι, η απαίτηση περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό απαιτηθεί (πχ κατάλληλοι μετατροπείς, direct cables κτλ) για την υλοποίηση της σύνδεσης των HA switches μεταξύ τους.

8. Επί της Παρ. 10.2.2 High Availability (HA) Switches και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Δυνατότητα διασύνδεσης με το υφιστάμενο δικτυακό εξοπλισμό μέσω των Nortel Core Switches (ERS 8600, 5530-24TFD) χρησιμοποιώντας κατάλληλους μετατροπείς.», διευκρινίζεται ότι τα Nortel Core Switches διαθέτουν διεπαφές UTP και οπτικές τύπου LC στις οποίες καταλήγουν όλες οι δικτυακές συσκευές (υφιστάμενες και υπό προμήθεια) μέσω patch panels που διαθέτουν διεπαφές UTP και οπτικές τύπου SC.

9. Επί της Παρ. 10.2.4 Λογισμικό Virtualization και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση ««Δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης επεξεργαστών (CPU) και μνήμης (RAM) σε εικονικές μηχανές χωρίς διακοπή λειτουργίας τους» διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα προσθήκης – αφαίρεσης επεξεργαστών και μνήμης σε εικονικές μηχανές χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους μπορεί να επιτευχθεί είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα, είτε με χρήση κανόνων. Αποδεκτές είναι όλες οι λύσεις.

10. Επί της Παρ. 10.2.4 Λογισμικό Virtualization και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Δυνατότητα (πλήρως ενεργοποιημένη) επικοινωνίας και συγχρονισμού μεταξύ των δύο συστημάτων (κεντρικό και recovery blade system) που θα προσφερθούν», διευκρινίζεται ότι η φράση blade system συμπεριλαμβάνει αφενός τους blade servers (σασί, λεπίδες και λογισμικό virtualization) και αφετέρου το SAN. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία και ο συγχρονισμός των δύο συστημάτων (κεντρικού και εφεδρικού) θα πρέπει να γίνεται, τόσο σε επίπεδο εικονικών μηχανών, όσο και σε επίπεδο χώρου αποθήκευσης. Η εν λόγω δυνατότητα θα πρέπει να υλοποιείται από το virtualization software ή/και από το λογισμικό διαχείρισης του SAN και όχι από λογισμικό 3ου κατασκευαστή.

11. Επί της Παρ. 10.9 Δρομολογητές και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Λογισμικό διαχείρισης μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI).» σε συνδυασμό με την απαίτηση της Παρ. 10.7 Μεταγωγείς Δεδομένων για Διαχείριση «Λογισμικό Διαχείρισης συσκευής. Να δοθεί περιγραφή των λειτουργικών & τεχνικών χαρακτηριστικών», διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προμήθεια ανεξάρτητου λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των προσφερόμενων ενεργών δικτυακών συσκευών. Για τη διαχείριση και εποπτεία του συνόλου του συστήματος (εφαρμογές και εξοπλισμός) ισχύουν τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 9 των Τεχνικών Προδιαγραφών Υποσύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας.

12. Επί της Παρ. 10.9 Δρομολογητές και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Αριθμός μονάδων. 3 (+1 εφεδρικός)» σε συνδυασμό με την Παρ. 6.4 Απαιτήσεις για εξασφάλιση αδιάκοπης λειτουργίας όπου αναγράφεται ότι θα εγκατασταθεί ένας δρομολογητής στο πρωτεύον, ένας στο ενδιάμεσο και ένας στο δευτερεύον σημείο για την υλοποίηση της laser ζεύξης (σελ. 51 των Τεχνικών Προδιαγραφών), διευκρινίζεται ότι ο 4ος απαιτούμενος δρομολογητής θα είναι εφεδρικός των άλλων τριών αποθηκευμένος και εκτός λειτουργίας.

13. Επί της Παρ. 10.9 Δρομολογητές και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «1 Gbit οπτικές θύρες Ethernet που με την προσθήκη μετατροπέα να υποστηρίζουν συνδέσεις τύπων: 1000Base-X.» διευκρινίζεται ότι το είδος των διεπαφών εξαρτάται από το είδος των διεπαφών των συσκευών LaserLink που θα προσφερθούν. Ειδικά για το πρωτεύον σημείο η διασύνδεση δρομολογητή – κεραίας γίνεται μέσω οπτικών ινών με διεπαφές τύπου SC.

14. Επί της Παρ. 6.4 Απαιτήσεις για εξασφάλιση αδιάκοπης λειτουργίας και σε ότι αφορά την υλοποίηση της Laser link ζεύξης, διευκρινίζεται ότι οι οπτικές ίνες (FOC) που χρησιμοποιούνται στο πρωτεύον σημείο είναι πολύτροπες (multimode) με 8 ίνες, με πυρήνα στα 62.5 μm, μήκος κύματος 850nm και bandwidth 1Gbps μέχρι και 300m. Για τα υπόλοιπα σημεία η οπτική ίνα καθώς και οι σχετικές εργασίες δομημένης καλωδίωσης θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

15. Επί της Παρ. 10.14 Ζεύξη Laser Link, διευκρινίζεται ότι ο όρος Auto Tracking αναφέρεται στη δυνατότητα του συστήματος να τροποποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις του ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη ζεύξη σε μετακινήσεις – μετατοπίσεις των κεραιών (πχ από ισχυρούς ανέμους ή μεταβολές της θερμοκρασίας ή δονήσεις – μετακινήσεις των κτιρίων). Οποιαδήποτε τεχνολογία είναι ισοδύναμη με αυτό το χαρακτηριστικό γίνεται αποδεκτή.

16. Επί της Παρ. 10.14 Ζεύξη Laser Link, διευκρινίζεται ότι ο όρος Auto Focus αναφέρεται στη δυνατότητα της κεραίας να προσαρμόζει αυτόματα τα χαρακτηριστικά της δέσμης ανάλογα με τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες ώστε να εξασφαλιστεί μέγιστη αξιοπιστία και ταχύτητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Οποιαδήποτε τεχνολογία είναι ισοδύναμη με αυτό το χαρακτηριστικό γίνεται αποδεκτή.

17. Επί της Παρ. 10.14 Ζεύξη Laser Link και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Τροφοδοσία ισχύος μέσω δικτύου POE», διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.4, η συσκευή UPS θα εγκατασταθεί εντός του δώματος για το πρωτεύον σημείο, σε απόσταση το πολύ τριών ορόφων για από το δώμα για το ενδιάμεσο σημείο και στο πλησιέστερο δυνατό σημείο για το δευτερεύον σημείο. Ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι οι συσκευές UPS θα είναι στον ίδιο ακριβώς χώρο με τις κεραίες. Επιπρόσθετα, δεδομένου ότι υπάρχει η απαίτηση για ύπαρξη εφεδρικής διεπαφής τύπου ethernet στις κεραίες, η τροφοδοσία τους μέσω δικτύου (POE) θα είναι δυνατή από τη συγκεκριμένη διεπαφή και όχι από τις οπτικές θύρες.

18. Σχετικά με την Παρ. 10.17 Tablets των Τεχνικών Προδιαγραφών, η απαίτηση για την ανάλυση της οθόνης διατυπώνεται ως εξής:
Φυσική ανάλυση  >= 1920x1080 εικονοστοιχεία

19. Επί της Παρ. 10.17 Tablets, διευκρινίζεται ότι ο όρος Service Manual αναφέρεται στην ύπαρξη ξεχωριστού εγχειριδίου το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την καθεαυτού λειτουργία της συσκευής (πχ τροφοδοσία – φόρτιση της συσκευής κλπ). Ενδέχεται τα εν λόγω στοιχεία να συμπεριλαμβάνονται στο User Manual οπότε αρκεί μία αναφορά ότι “Συμπεριλαμβάνεται στο User Manual”.

20. Σχετικά με την Παρ. 10.20 Smartphones των Τεχνικών Προδιαγραφών, η απαίτηση για την ανάλυση της ενσωματωμένης κάμερας διατυπώνεται ως εξής:
Ενσωματωμένη κάμερα Ανάλυση ≥ 5,0 MPixels

21. Επί της Παρ. 11.8.2 Προληπτική Συντήρηση, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απαράβατος όρος των προδιαγραφών σχετικά με το αν οι ώρες που θα λαμβάνει χώρα η προληπτική συντήρηση είναι εντός ή εκτός κανονικών ωρών εργασίας. Ωστόσο, προτιμητέο είναι αυτή να λαμβάνει χώρα εντός κανονικού ωραρίου εργασίας.

22. Επί της Παρ. 11.8.3 Τεχνική Υποστήριξη, διευκρινίζεται ότι ο αναφερόμενος ως μέγιστος χρόνος απόκρισης από την αναγγελία της βλάβης (1/2 ώρα), αφορά τηλεφωνική υποστήριξη.

23. Επί της Παρ. 10.3 Σύστημα Κεντρικής Αποθήκευσης Δεδομένων και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα των προσφερόμενων δίσκων τύπου SSD με τοπολογία Raid 5 ή ανώτερη», διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της ωφέλιμης χωρητικότητας δεν είναι αποδεκτή η χρήση τεχνολογίας storage deduplication ή compression ή αντίστοιχης. Διευκρινίζεται ότι ζητείται η συνολική ωφέλιμη φυσική χωρητικότητα και όχι η διαθέσιμη ωφέλιμη χωρητικότητα.

24. Επί της Παρ. 10.3 Σύστημα Κεντρικής Αποθήκευσης Δεδομένων και συγκεκριμένα αναφορικά με τις απαιτήσεις «Να προσφερθούν 10 εφεδρικοί SSD δίσκοι» και «Να υποστηρίζεται λειτουργικότητα Hot-spare, είτε με τη διάθεση hot-spare χωρητικότητας, είτε με τη διάθεση hot-spare δίσκων. Στη δεύτερη περίπτωση να διατεθούν τουλάχιστον δύο (02) δίσκοι», διευκρινίζονται τα εξής:
α) Οι δέκα (10) εφεδρικοί δίσκοι θα βρίσκονται εκτός του συστήματος δίσκου και είναι ανεξάρτητοι από τους δύο (02) hot-spare δίσκους (δύο για κάθε σύστημα SAΝ, άρα συνολικά τέσσερις (04) δίσκοι), εφόσον υλοποιηθεί αντίστοιχη λειτουργικότητα.
β) Στον πίνακα 10.3 Σύστημα Κεντρικής Αποθήκευσης (SAN) αναγράφεται ότι τα επιμέρους χαρακτηριστικά αφορούν την κάθε μία από τις μονάδες εξοπλισμού που θα προσφερθούν. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι ζητούνται 20 συνολικά εφεδρικοί δίσκοι, όπως προκύπτει και από τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σχετική τυγχάνει και η αριθ. 4 διευκρίνιση του συνδέσμου http://www.hcg.gr/node/8259.

25. Επί της Παρ. 10.2.3 Λογισμικό Virtualization και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «Δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης επεξεργαστών (CPU) και μνήμης (RAM) σε εικονικές μηχανές χωρίς διακοπή λειτουργίας τους»:
α) επιβεβαιώνεται ότι η προδιαγραφή αναφέρεται σε εικονικούς επεξεργαστές των εικονικών εξυπηρετητών.
β) διευκρινίζεται ότι γίνεται αποδεκτή λύση με αρχιτεκτονικές τύπου Dynamic Optimization, εφόσον επιτυγχάνεται η προσθαφαίρεση μνήμης- επεξεργαστή των εν λειτουργία εικονικών μηχανών, με ποσοστιαία μεταβολή της πραγματικής διαθέσιμης επεξεργαστικής ισχύος. Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι απαιτείται η υποστήριξη τουλάχιστον των λειτουργικών Windows Server και Linux.

26. Επί της Παρ. 11.3 Εκπαίδευση των Τεχνικών Προδιαγραφών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:
α) Από το συνολικό αριθμό των τριάντα (30) στελεχών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που θα εκπαιδευτούν, οι κατ' ελάχιστο είκοσι δύο (22) θα λάβουν εκπαίδευση επιπέδου χρήστη εκ των οποίων οι δύο (02) θα λάβουν επιπρόσθετα εκπαίδευση επιπέδου διαχειριστή και οι κατ' ελάχιστο οκτώ (08) θα λάβουν εκπαίδευση επιπέδου τεχνικής υποστήριξης και διαχειριστή. Επομένως, προκύπτει ότι εκπαίδευση επιπέδου χρήστη θα λάβουν είκοσι δύο (22) στελέχη, εκπαίδευση επιπέδου διαχειριστή θα λάβουν δέκα (10) στελέχη και εκπαίδευση επιπέδου τεχνικής υποστήριξης θα λάβουν οκτώ (08) στελέχη. Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα δέκα (10) στελέχη των περιφερειακών Υπηρεσιών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των οποίων θα καλυφθούν από τον Ανάδοχο, ανήκουν στην ομάδα των είκοσι δύο (22) στελεχών που θα λάβουν εκπαίδευση επιπέδου χρήστη. Σχετική τυγχάνει και η από 22-07-2014 διευκρίνιση στον ιστότοπο ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ (http://www.hcg.gr/node/8149).
β) Ο αριθμός στελεχών ανά τμήμα εκπαίδευσης δε θα πρέπει να ξεπερνά τους έντεκα (11).
γ) Ο χρόνος εκπαίδευσης των δεκαπέντε (15) ημερών είναι ημερολογιακός, ήτοι η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται και Σαββατοκύριακα,  κυρίως διότι ενδεχομένως να συμμετάσχουν στελέχη από περιφερειακές Υπηρεσίες ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
δ) Από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται να παρασχεθούν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεκαπέντε (15) ημερών με οκτώ (08) ώρες διδασκαλίες ανά ημέρα, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ώρες διδασκαλίας. Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου να προτείνει στην τεχνική του προσφορά την κατανομή των εν λόγω ωρών διδασκαλίας στις απαιτούμενες κατηγορίες (χρήστης, διαχειριστής, τεχνική υποστήριξη). Η εν λόγω πρόταση θα επικαιροποιηθεί στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής, όπως ρητά αναφέρεται στην Παρ. 11.1 των τεχνικών προδιαγραφών.
ε) Η εκπαίδευση μπορεί να παρασχεθεί σε χώρους που θα διαθέσει ο Φορέας στην έδρα του ΑΛΣ—ΕΛΑΚΤ.

27. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Παρ. 11.6 Χρονοδιάγραμμα των Τεχνικών Προδιαγραφών, τα βασικά στάδια του έργου, η αλληλουχία τους και οι χρόνοι υλοποίησής τους έχουν ως εξής:

Διευκρινίζονται περαιτέρω τα κάτωθι:

α) Με τη λήξη της περιόδου παράδοσης του συστήματος, θα γίνει παράδοση του εγκατεστημένου και λειτουργικά έτοιμου εξοπλισμού και λογισμικού όλων των περιβαλλόντων των πιλοτικών έργων που έχουν αναπτυχθεί καθώς και των αναφερομένων του Κεφ. 11.2. Οι έλεγχοι του συστήματος από τα αρμόδια όργανα του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ θα γίνουν κατά την περίοδο των δοκιμών. 

β) Επιβεβαιώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης του συστήματος θα ακολουθήσει η εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 15 ημερολογιακών ημερών.

γ) Επιβεβαιώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα ακολουθήσει η πιλοτική λειτουργία του συστήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παρ. 11.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Κατά την περίοδο αυτή, θα διενεργηθούν, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου και υπό την εποπτεία των υπευθύνων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, δοκιμαστικοί έλεγχοι λειτουργίας του συστήματος βάσει των προδιαγεγραμμένων στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής σεναρίων ελέγχου. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, εφόσον απαιτηθεί, γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις στην τεκμηρίωση του συστήματος. Επισημαίνεται ότι, από τις τεχνικές προδιαγραφές δεν προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός στελεχών του Αναδόχου που απαιτείται να έχουν επιτόπια παρουσία κατά την περίοδο των δοκιμών. Είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου ο καθορισμός του εν λόγω ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να διενεργηθούν απρόσκοπτα οι δοκιμές. Ωστόσο, στην περίπτωση που η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει αδυναμία ή παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής των δοκιμαστικών ελέγχων από τυχόν ελλείψεις σε στελεχιακό δυναμικό του Αναδόχου, είναι στην ευχέρειά της να ζητήσει την κατάλληλη ενίσχυση του.

δ) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμαστικών ελέγχων θα ακολουθήσει η οριστική παραλαβή του συστήματος και ακολούθως η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του.

ε) Στην Παρ. 11.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο που αφορά το χρόνο παράδοσης αναφέρεται ότι «δεδομένης της κοινοτικής υποχρέωσης περί υλοποίησης του έργου ΑΝΝΑ από τα κ-μ μέχρι το τέλος του 2015 και έναρξης λειτουργίας της ενιαίας ναυτιλιακής θυρίδας την 1η Ιουνίου 2015, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των έξι (06) μηνών θα πρέπει να καταρτιστεί έτσι ώστε να έχει επιτευχθεί η υλοποίηση ικανού μέρους της λειτουργικότητας του συστήματος έως την 01-06-2015, ενδεικτικά τα περιεχόμενα των κεφαλαίων 4,5,6 (χρήστες, πιλοτικό 1 – front office, πιλοτικό 2 – mid office) και 7.4 (SafeSeaNet back end)». Διευκρινίζεται ότι η από την 1η Ιουνίου 2015 είναι επιθυμητό να έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση –όχι η παραγωγική λειτουργία- της περιγραφόμενης λειτουργικότητας από πλευράς Αναδόχου. Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος θα ξεκινήσει μόνον εφόσον ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των τεχνικών προδιαγραφών.

στ) Ιδιαίτερα για το χρόνο παράδοσης των έξι (06) μηνών, υπενθυμίζεται η υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου για περαιτέρω ανάλυση στην τεχνική του προσφορά της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου με σαφείς αναφορές στο χρόνο ολοκλήρωσης κάθε επιμέρους φάσης με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υλοποίησης και τα αντίστοιχα παραδοτέα κάθε φάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα της Παρ. 11.6.

28. Επισημαίνεται ότι, για τη συμμόρφωση με τους όρους των Παρ. 10.17 Tablets και 10.20 Smartphones, είναι αποδεκτά, ως υλικό τεκμηρίωσης στην τεχνική προσφορά, στοιχεία από ιστοσελίδες των κατασκευαστών ή/και των επίσημων αντιπροσώπων τους ή/και από τρίτες ανεξάρτητες πηγές.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL