Διευκρίνηση επί της Αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

Επί της Παρ. 11.11 Τεχνική – Επαγγελματική Κατάρτιση  και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «…θα κατατεθεί με την τεχνική προσφορά κατάλογος των κυριότερων έργων που εκτέλεσε κατά τα πέντε (05) τελευταία έτη…» (σελ. 116 των Τεχνικών Προδιαγραφών), διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διατύπωση αναφέρεται στα έτη 2009 έως και 2013. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, κατά το τρέχον έτος (2014), έχει εκτελέσει ή είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση έργου που εμπίπτει στα κατάλληλα πεδία, όπως αυτά προδιαγράφονται στη διακήρυξη,  θα πρέπει να το συμπεριλάβει στον απαιτούμενο κατάλογο με την κατάλληλη τεκμηρίωση προκειμένου αξιολογηθεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL