Διευκρινήσεις επί της αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

1. Αναφορικά με τις οδηγίες κατάρτισης οικονομικής προσφοράς, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ. 4.9 (σελ. 8/38 της Διακήρυξης) σε συνδυασμό με το Παράρτημα Ζ,  διευκρινίζονται τα εξής:

i. Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών θα γίνεται αποκλειστικά στη συνολική τιμή του προσφερόμενου συστήματος, όπως αυτό θα αναγράφεται στο πεδίο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς  Ζ.6 στη στήλη αξία χωρίς ΦΠΑ.

ii. Ο Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς ανά Πιλοτικό Έργο Ζ.7, θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ενδεικτική κατανομή, κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς στα επιμέρους πιλοτικά έργα. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ της στήλης ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς ανά Πιλοτικό Έργο Ζ.7 να ταυτίζεται με το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ της στήλης ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ του Συγκεντρωτικού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς Ζ.6. Ωστόσο, εάν κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου υπάρχουν κόστη υπηρεσιών ή/και εξοπλισμού, τα οποία δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε κάποιο πιλοτικό έργο ή να κατανεμηθούν κατάλληλα ανά πιλοτικό, είναι αποδεκτό τα δύο ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ να μην ταυτίζονται. Σε κάθε περίπτωση, καθίσταται σαφές ότι απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί τα επιμέρους πεδία του πίνακα Ζ.7 με τη συνολική αξία έκαστου πιλοτικού έργου.

iii.  Όσον αφορά τους πίνακες Ζ.1, Ζ.2 και Ζ.3 επιβεβαιώνεται ότι είναι απαιτητή η παρουσίαση του προσφερόμενου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών αντίστοιχα, ωστόσο δεν απαιτείται η εν λόγω καταγραφή να αναλυθεί περαιτέρω ανά πιλοτικό έργο.

2. Επί της Παρ. 10.20 Smartphones  και συγκεκριμένα αναφορικά με την απαίτηση «μπαταρία >=1500 mAh» (σελ. 103 των Τεχνικών Προδιαγραφών), διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται επιπλέον μπαταρία εκτός αυτής που παρέχεται με τη συσκευή του κινητού.

3. Ως προς το Κεφ. 5 σε συνδυασμό με τον Πίνακα 10.1, διευκρινίζεται ότι ο κατανεμητής φορτίου (load balancer) θα πρέπει να περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό προκειμένου να λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού πίνακα 10.1. Στο πλαίσιο αυτό οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω απαραίτητα στοιχεία.

4. Ως προς το σημείο Γ της Παρ. 11.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών, επιβεβαιώνεται ότι όσον αφορά τα Κεφ. 2, 3 και 4, η τεχνική προσφορά αρκεί να περιλαμβάνει την αναφερόμενη δέσμευση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτείται περαιτέρω ανάλυση της αρχιτεκτονικής των πιλοτικών έργων στην τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις οδηγίες του σημείου Δ της παραγράφου 11.10.

5. Όσον αφορά το Κεφ. 10 Εξοπλισμός και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις με τον χαρακτηρισμό Προαιρετικό, διευκρινίζεται ότι οι ως άνω χαρακτηριζόμενες απαιτήσεις δεν αποτελούν απαράβατους όρους της προδιαγραφής και ως εκ τούτου στην περίπτωση που δεν καλυφθούν από τον προσφέροντα, δε συντρέχει λόγος απόρριψης της προσφοράς.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL