Διευκρινήσεις επί της αριθ. 08/2014 Διακήρυξης

1.    Στην απαίτηση “10.18 Βιντεοπροβολείς” του Πίνακα Συμμόρφωσης και στην προδιαγραφή “Λόγος Βελινεκούς (throw ratio)” διευκρινίζουμε ότι οι ζητούμενοι βιντεοπροβολείς θα πρέπει να υποστηρίζουν τεχνολογία short/ ultra short throw, δηλαδή να μπορούν να προβάλουν εικόνες σε πολύ μικρή απόσταση (μικρότερη από το πλάτος της οθόνης) από την οθόνη προβολής.  Η εν λόγω απαίτηση παραμένει ως έχει.

2.    Όπως συνάγεται από την παρ. 2.4.3, η φιλοξενία των συστατικών μπορεί να γίνει σε ένα VM μόνο για τα περιβάλλοντα dev και UAT. Αντίθετα, τα συστατικά των περιβαλλόντων stagingκαι production(όπως τα RDBMSκαι applicationservers) θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά VMγια κάθε πιλοτικό. Επισημαίνεται ότι ειδικά για τα RDBMS, θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε διαφορετικά VM απαραίτητα για τα πιλοτικά 1 και 2.

3.    Το MidOfficeλαμβάνει μηνύματα που προέρχονται είτε από το webservice(M2M), είτε από εισαγωγή μέσω του GUIτου FrontOfficeαπό τους υπόχρεους. Και στις δύο περιπτώσεις η μορφή τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα Iτων Τ.Π., όπως φαίνεται και στην αρχή της παρ. 5.2.

4.    Όλα τα μηνύματα που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 θα δύναται να είναι είτε XML, είτε EDIFACT, δηλαδή η Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα θα πρέπει να υποστηρίζει XMLκαι EDIFACT, όπως άλλωστε αναφέρεται στη Βασική Αρχή 11 (παρ. 2.3) και στην παρ. 6.3, όπου περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας των μηνυμάτων από το MidOffice.

5.    Για τη διασύνδεση της ναυτιλιακής θυρίδας με το ICISnetαπαιτείται η υποβολή των μηνυμάτων και η λήψη σχετικής επιβεβαίωσης (acknowledgement) από το ICISnet.

6.    Η μαζική εισαγωγή που περιγράφεται στην παρ. 5.4 αφορά σε τμήματα του μηνύματος μέσα σε μια φόρμα.

7.    Όπως περιγράφεται στην παρ. 7.4.1, η υπό ανάπτυξη ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα θα διασυνδεθεί και θα ανταλλάσσει μηνύματα απευθείας με το ευρωπαϊκό σύστημα SafeSeaNet, χωρίς μεσολάβηση άλλης εθνικής εφαρμογής SafeSeaNet. Η υλοποίηση της διασύνδεσης αφορά στην αποστολή και στη λήψη πληροφοριών από το ευρωπαϊκό σύστημα SafeSeaNet, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ. 7.4. Επισημαίνεται ότι η ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα, λόγω των διευρυμένων δυνατοτήτων που θα διαθέτει, θα υπερκαλύψει τη λειτουργικότητα της εθνικής εφαρμογής SafeSeaNet.

8.    Όπως αναφέρεται στην παρ. 7.4.3, οι όροι Alert Notifications και IncidentReportsείναι ταυτόσημοι.

9.    Όπως περιγράφεται στην παρ. 8.4.1, τα στοιχεία AISθα παρέχονται από την υφιστάμενη υποδομή AIS σε μορφή rawNMEAμέσω δικτύου IP. Δεν υφίσταται κάποια ιδιαίτερη επιπλέον απαίτηση για τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στο σύστημα.

10. α) Την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Α2 του Παραρτήματος Γ της 08/2014 διακήρυξης, περί μη καταδίκης για τα ορισμένα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α’ περ. (1) του π.δ. 118/2007, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, την υποβάλλουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. Συνεπώς όταν οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει  μόνο το πρόσωπο αυτό. Αν όμως οι ιδιότητες αυτές ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά πρόσωπα π.χ. ο Αντιπρόεδρος έχει οριστεί ως Διευθύνων Σύμβουλος, τότε την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρόεδρος – Διευθύνων Σύμβουλος.

β) Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου Α3 του Παραρτήματος Γ της 08/2014 διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη αυτή - εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο – υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο. Συνεπώς, όποιο πρόσωπο έχει την εξουσία να εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις προβλεπόμενες σε αυτό δυνατότητες παροχής εξουσιών εκπροσώπησης, μπορεί να δεσμεύει την εταιρεία και κατ’ επέκταση να υποβάλλει και την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου αυτής.

γ) Οι διατάξεις του ν. 4250/2014 και ιδίως του άρθρου 1 αυτού περί κατάργησης της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων, ισχύουν και εφαρμόζονται πλήρως και στην περίπτωση υποβολής των πιστοποιητικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων που ζητούνται από τη διακήρυξη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

 

(*)Για να προβάλετε το ιστορικό της εν λόγω διακήρυξης, επιλέξετε την ετικέτα (Tags) Αρ.Διακ.08-2014

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL