Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014

1. Ανακοινώνεται ότι οι τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων υποψηφίων Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2014, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν από την αρμόδια Επιτροπή Εξετάσεων - Κατάταξης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 613/17-11-2014 απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτέλεσης δύο Προσωρινών Διαταγών του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς που αφορούν σε έναν υποψήφιο πτυχιούχο Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού τομέα και έναν υποψήφιο πτυχιούχο Μηχανικό προέλευσης Α.Ε.Ν. αντίστοιχα, αναρτήθηκαν την 29-12-2014 ημέρα Δευτέρα στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., στην Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2. 

2. Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. των αναφερομένων στον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, θα προωθηθεί μετά την έκδοση σχετικής απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 άρθρο 11 του ν. 3833/2010 και της παρ. 21 άρθρο ένατο του ν. 4057/2012), καθώς και μετά τη διενέργεια υπο­χρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από αυτούς (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4305/2014).

Κατηγορία:


Wildcard SSL