Απόφαση Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ.09/2014)

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοινώνεται ότι προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό, δημόσιο, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» προϋπολογισμού #240.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα στο ΚΑΕ 0875.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών η 20-02-2015 και ώρα 09:00, η δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 27-02-2015 και ώρα 15:00.

Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από τη Δ/νση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών του ΥΝΑ/ΓΔΟΥ στα τηλέφωνα 213–1374499 / 213-1371081 / 2131374594, κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 12:00 έως 14:30.

Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν, δύνανται να παραλάβουν ηλεκτρονικά την εν λόγω διακήρυξη, πλέον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα αποστέλλουν μέσω του ακόλουθου συνδέσμου www.hcg.gr/formadiak, επιλέγοντας ως κατηγορία «Θέματα Προμηθειών». Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου αυτής. Επισημαίνεται ότι το κείμενο σε μορφή pdf υπερισχύει του κειμένου σε μορφή doc σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ τους.

ΣυνημμένοΜέγεθος
Περίληψη Διακήρυξης Αρ. 09/2014146.5 KB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ

Wildcard SSL