Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων

Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων είναι αρμόδια για το χειρισμό θεμάτων τακτικών επιθεωρήσεων των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων στα θεματικά πεδία κατασκευής, μηχανοηλεκτρολογικού εξοπλισμού, πρόληψης ρύπανσης και φορτίων, ναυτιλιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, σωστικών μέσων, πυροπροστασίας, ενδιαίτησης-υγιεινής καθώς και θεώρησης ή ανανέωσης των προβλεπόμενων πιστοποιητικών ασφαλείας και αδειών λειτουργίας των πλοίων, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων: 

α) Τμήμα Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης

β) Τμήμα Μηχανοηλεκτρολογικών Επιθεωρήσεων και Μικρών Σκαφών

γ) Τμήμα Εξοπλισμού

δ) Τμήμα Συντονισμού και Έκδοσης Πιστοποιητικών

ε) Τμήμα Αρχείου Πλοίων 

Κατηγορία:


Wildcard SSL