Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων

H Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδια για θλεματα ασφαλούς διαχείρισηςτων εταιρειών και πλοίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου IX της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISM), ελέγχου διαχείρισης της ναυτικής ασφάλειας (maritime security) στα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες από μη νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου XI-2 Της ΔΣ SOLAS (Κώδικας ISPS), του ν. 3622/2007 (Α΄281), του Κανονισμού 725/2004ΕΚ και της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ, όπως ισχύουν, καθώς και επιθεώρησης και πιστοποίησης των υπόχρεων πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση ναυτικής Εργασίας, 2006, μέσω των ακόλουθων Τμημάτων:

α) Τμήμα Ασφαλούς Διαχείρισης Εταιρειών και Πλοίων

β) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στα Πλοία

γ) Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες

δ) Τμήμα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης Πλοίων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής

     Εργασίας, 2006

Κατηγορία:


Wildcard SSL