• Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου
  08-07-2019

  Επαναληπτικός, ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  05-07-2019

  Με σκοπό την επιμέρους συγκρότηση πενταμελών έκτακτων επιτροπών σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  05-07-2019

  Για την προμήθεια αδειών υποστήριξης για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  03-07-2019

  Παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας στις ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ, ΑΕΝ/ΚΡΗΤΗΣ, ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, ΑΕΝ Μ / ΧΙΟΥ, ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα Ευρώ #16.740,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές».

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-07-2019

  Για την εκτέλεση ελασματουργικών εργασιών, την συντήρηση και τον καθαρισμό των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου και των χώρων τοποθέτησης μόνιμου έρματος αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.200,00€#, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2019 για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  02-07-2019

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού έτους 2019 για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων Ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών #24.914,89€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  01-07-2019

  Για τη συγκρότηση ετήσιων Επιτροπών προμηθειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έτους 2019-2020.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-07-2019

  Για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης -Υποστήριξης της υφιστάμενης Λογισμικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Λογιστηρίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Ν.Π.Δ.Δ.).
  Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.970,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 %.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-06-2019

  Επανάληψη διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μετατροπής βυτιοφόρου οχήματος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.500,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  21-06-2019

  Για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) σαράντα ποδών (40ft) γενικής χρήσης, με κλειδαριά ασφαλείας, για τις ανάγκες αποθήκευσης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της Λιμενικής Αρχής Γυθείου.

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-06-2019

  Για την προμήθεια τεσσάρων (04) ραντάρ ανοικτού τύπου και εννέα (09) ραντάρ κλειστού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-06-2019

  Για την προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης πώλησης νερών, αναψυκτικών και τροφίμων προς κάλυψη αναγκών ΕΚΣΕΔ/ΚΕΠΙΧ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-06-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής κλιματιστικών μονάδων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.500,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-06-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών μετατροπής βυτιοφόρου οχήματος ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #12.500,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  11-06-2019

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 14.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Γρ.

 • Διευκρίνιση Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-06-2019

  Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και εργαλείων επιθεωρητών πλοίων προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και του Κλάδου Επιθεώρησης Πλοίων του ΥΝΑΝΠ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  10-06-2019
  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 12-06-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-06-2019

  Για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής λογιστηρίου τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 7.500 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/2019 για την «Εκτέλεση Εργασιών Τακτικής Συντήρησης Επιπέδου W-6 των Κύριων Μηχανών των ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080»
  04-06-2019

  Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/2019 για την «Εκτέλεση Εργασιών Τακτικής Συντήρησης Επιπέδου W-6 των Κύριων Μηχανών των ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  04-06-2019

  Γην αντικατάσταση μελών επιτροπών Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια έξι (06) πομποδεκτών (Π/Δ) MF – HF και εξήντα πέντε (65) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) VHF πλωτών επιχειρησιακών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια έξι (06) συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων AIS, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια τεσσάρων (04) ραντάρ ανοικτού τύπου και εννέα (09) ραντάρ κλειστού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  31-05-2019

  Για την τροποποίηση τριμελών έκτακτων επιτροπών σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών α) για την «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» και β) για την «Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 150 tablets και προμήθεια υπηρεσιών internet μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας όγκου 10 GB/ μηνιαίως για έκαστο από αυτά»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας (CPV: 72267000-4) στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ και ΙΔΑΧ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

Σελίδες

Wildcard SSL