• Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  22-10-2018

  Για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου, με τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  17-10-2018

  Για τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθ. 13/2018 Διακήρυξη που αφορά στην “Αναβάθμιση/ αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ”

 • Ανακοίνωσης Διενέργειας Κλήρωσης
  15-10-2018

  Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο υλοποίησης των Αποφάσεων Ένταξης: α) «ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό 5000318, β) «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 και γ) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000343 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (Υποπρόγραμμα Α΄), για την παραλαβή προμήθειας ειδών ή/και παροχής υπηρεσιών, αξίας έως 10.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τα έτη 2018-2019 (ΣΑΕ 589/1).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-10-2018

  Για την τεχνική αξιολόγηση επισκευής κύριου εξαρτήματος ηλεκτροπτικού συστήματος (FLIR) εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #7.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  10-10-2018

  Προσφορά για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση δεξιού ανελκυστήρα περιφερειακού κτιρίου ΥΝΑΝΠ επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 18 στον Πειραιά

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2018

  Προσφορά για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2018

  Προσφορά για την συντήρηση – επισκευή τεσσάρων (04) στροβιλοφυσητήρων κύριων μηχανών ΠΠΛΣ 020 Κ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

 • Συμπλήρωση – αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (ΑΕΝ ΚΡΗΤΗΣ)
  05-10-2018

  Ηλεκτρονικός, ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-10-2018

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι ενός Ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών #27.021,14€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-10-2018

  Για την εκπαίδευση τεσσάρων (04) χειριστών ελικοπτέρων σε εξομοιωτή πτήσης , συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  01-10-2018

  Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών Επιτροπών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-10-2018

  Προσφορά για την προμήθεια ενός (01) εμπορευματοκιβωτίου (container) για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών απορρύπανσης του Λιμεναρχείου Γυθείου

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-09-2018

  Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-09-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών ΥΝΑΝΠ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.540,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  25-09-2018

  Για την «προμήθεια δύο (02) ηλεκτρονικών μετρητών καυσίμων δεξαμενών πλοίου (portable electronic gauging tapes)». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  24-09-2018

  Για την αντικατάσταση Προέδρου Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών για τη συντήρηση των ΠΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  24-09-2018

  Για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού προς κάλυψη αναγκών κεντρικού και περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  20-09-2018

  ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό:
  α) τη συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών
  β) την αντικατάσταση τακτικού μέλους Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-09-2018

  Για την προμήθεια διακοσίων (200) ξιφών Α/Ξ ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. με εξαρτύσεις (cpv: 3511100-8), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  19-09-2018

  Προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-09-2018

  Προσφορά για την προμήθεια επτά (07) κλιματιστικών μονάδων προς κάλυψη αναγκών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  17-09-2018

  Προμήθεια εξοπλισμού των Ακαδημιών και Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού για τις ανάγκες της ΑΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και της ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και την Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/2018
  13-09-2018

  Για την «Αναβάθμιση / αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-09-2018

  Για την προμήθεια εβδομήντα (70) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) προς κάλυψη αναγκών ΑΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #20.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-09-2018

  Για την προμήθεια ενός άκαμπτου πνευστού σκάφους προς κάλυψη αναγκών ΠΠΛΣ-414.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#, απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Σελίδες

Wildcard SSL