• Διακήρυξη 02/2017
  01-03-2017

  Για την «Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής »

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  28-02-2017

  Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 01/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Αριθμοί Συστήματος 30987, 30988, 30989, 30990, 30991, 30992, 30993, 30994 και 30995),για την «Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ».

 • Παροχή Πρόσθετων Πληροφοριών – Διευκρινίσεων
  24-02-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  24-02-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαρτίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  22-02-2017

  Προμήθεια σαράντα (40) γραμμάτων πινακίδας για το Κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-02-2017

  Mε σκοπό την αντικατάσταση μελών από έκτακτες επιτροπές σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών στις οποίες συμμετέχουν.

 • Διακήρυξη 01/2017
  06-02-2017

  Προμήθεια Τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  30-01-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών καθημερινής ανάλυσης δεδομένων σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. από τα ψηφιακά μέσα (Face book - Twitter – YouTube – blogs κ.λ.π.) από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Μ.Μ.Ε. & Δημοσίων Σχέσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-01-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΑΕΝ/Σχολές Ε.Ν. προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ #44.640,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Διενέργεια πρόχειρου μειδοτικού διαγωνισμού
  27-01-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Φεβρουαρίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  25-01-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  25-01-2017

  Προσφορά για την προμήθεια έξι κωδικών πρόσβασης στη βάση δεδομένων “ΝΟΜΟΣ” με δικαίωμα χρήσης εννιακοσίων (900) ωρών για το έτος 2017 προς κάλυψη αναγκών Γρ. Νομικού Συμβούλου του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  18-01-2017

  Γιά την προμήθεια 23.000 Λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  16-01-2017

  Προσφορά για την προμήθεια 23.000,00 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για κάλυψη αναγκών της ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  16-01-2017

  Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ)

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  13-01-2017

  Για την ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών)

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  05-01-2017

  Αφορά: "Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών)"

 • Ανακοίνωση Αναβολής Διενέργειας Κλήρωσης
  03-01-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  30-12-2016

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιανουαρίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  30-12-2016

  Εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού του ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 060, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων #59.000,00€# (απαλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-12-2016

  Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Απόφαση Διακήρυξης 09/2016
  28-12-2016

  Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-12-2016

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 19-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλία

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-12-2016

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 15-12-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Γρ.

Σελίδες

Wildcard SSL