• Διενέργεια Κλήρωσης
  13-05-2015

  Ναύλωση σκάφους για τη μεταφορά μεταναστών

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  13-05-2015

  Προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων για κάλυψη αναγκών του Κέντρου Επιχειρήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Ματαίωση και Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  07-05-2015

  Προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.¨ για τα είδη με α/α 02, 03 & 05 του πίνακα της με Α.Φ.: 353.5-96/1763/14/22-10-2014 ¨Απόφασης Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ιματισμού για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.,)¨ με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών των αριθ. 2 και 5 ειδών προϋπολογισθείσας αξίας επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ΕΥΡΩ #7.995,00€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  05-05-2015

  Προμήθεια τεσσάρων (04) Κινητήρων για ανάγκες ΠΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  22-04-2015

  - Εξοπλισμός Χερσαίων Μέσων
  - Αναβάθμιση Θερμικών Καμερών ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
  - Εξοπλισμός Πλωτών Μέσων

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  22-04-2015

  Προμήθεια Ανταλλακτικών – Αναλωσίμων Κ/Μ ΠΛΣ

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-03-2015

  Πρόσληψη: α) Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 και β) Εξωτερικού Συμβούλου Ποιότητας για το σύστημα Ποιότητας Ναυτικής Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #38.000,00€#

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-03-2015

  Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τομέα Ναυτιλίας προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων Ευρώ #73.700,00€# (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  17-03-2015

  Προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών πλωτών – χερσαίων και εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Σχολών Ε.Ν., και Πλοηγικών Σταθμών

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  10-03-2015

  Αντικατάσταση Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης σύμβασης προμήθειας ενός (01) περιπολικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης (O.P.V.)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  25-02-2015

  Συγκρότηση τριμελών επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  17-02-2015

  Ανάδειξη τριμελούς έκτακτης Επιτροπής προκειμένου υποβοηθήσει την συγκροτηθείσα Επιτροπή της αριθμ. Φακ: 351.6-04/(82)/15/13-01-2015 Απόφασης ΥΝΑ «Περί συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Υλοποίησης παραλαβής του έργου “Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις”» της υπ’αρίθμ 6697/14 σύμβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  13-02-2015

  Ανάδειξη πενταμελούς έκτακτης Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης/θέρμανσης και λιπαντικών πλωτών – χερσαίων και εναερίων μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, Σχολών Ε.Ν., και Πλοηγικών Σταθμών

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-02-2015

  Προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  10-02-2015

  Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Τακτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, έτους 2014

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-02-2015

  Ανανέωση συμβολαίου συντήρησης προγράμματος μισθοδοσίας προσωπικού ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ. και ΜΠΥ για το έτος 2015

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-01-2015

  Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών συναφών εκδόσεων για τις ανάγκες του ΥΝΑ/ΑΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. για το έτος 2015

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  15-01-2015

  Συμπλήρωση της ορισθείσας, με την αριθμ. 351.6-16/722/06-05-2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΦΦΟΠ-ΙΦΖ), Α’ Επιτροπής Παραλαβής Συμβατικών Ειδών-Εργασιών Τακτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, με δύο (02) εξειδικευμένα μέλη για την παραλαβή των ειδών της αριθ. Τ17/2014 Σύμβασης

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  14-01-2015

  Αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης –Υλοποίησης σύμβασης προμήθειας έξι παράκτιων περιπολικών σκαφών θαλάσσιας επιτήρησης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Απόφαση Διενέργειας Τακτικού Διαγωνισμού (Αρ.Διακ.09/2014)
  12-01-2015

  Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 • Διακήρυξη 05/2014 Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
  30-12-2014

  Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4/2014 Διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

 • Διενέργεια κλήρωσης
  30-12-2014

  Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου «Παροχή ταχυδρομικών Υπηρεσιών για τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις»

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-12-2014

  Προμήθεια ανταλλακτικών αναλωσίμων χερσαίων μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-12-2014

  Συντήρηση-αναγόμωση και προμήθεια πυροσβεστήρων για κάλυψη αναγκών ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-12-2014

  Προμήθεια ειδών υπόδησης για το προς κατάταξη προσωπικό ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ΕΥΡΩ & δέκα εκατοστών του Ευρώ #31.697,10€# (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

Σελίδες

Wildcard SSL