• Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  18-07-2017

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, προϋπολογισμού 60.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΑΔΑ: Ω9ΙΝ4653ΠΩ-8ΝΓ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  14-07-2017

  Για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους και αναπληρωτή αυτού για το έργο “Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 04-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υπ

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  16-06-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 20-06-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2017

  Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 07/2017 για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς υλικών για το ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
  30-05-2017

  Είδος Α’: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών Κλειστού Τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg, και Είδος Β΄: Ένα (01) Όχημα Μεταφοράς Υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg, συνολικού προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων ευρώ #100.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κρατήσεων και τελών ταξινόμησης)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Γρ.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-05-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Γρ.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-05-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Ιουνίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-05-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών κτιριακών εγκαταστάσεων ΥΝΑΝΠ από την 01/07/2017 έως την 31/12/2017, προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ #73.800,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Δημοσίευση Διακηρύξεων Μειοδοτικής Διαδικασίας για την μίσθωση ακινήτων κατάλληλων για την στέγαση ΛΧ Καρύστου και Α' Λιμενικού Τμήματος Νέων Στύρων
  18-05-2017
 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  17-05-2017

  Προμήθεια (ναυπήγηση) επτά (07) πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.500.000,00 €, (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Διακήρυξη 06/2017
  11-05-2017

  Για την προμήθεια Θαλάσσιου Εξοπλισμού και πιο συγκεκριμένα: Είδος (Α): Πλωτό Φράγμα τύπου φράχτη (με παρελκόμενα), Είδος (Β): Απορροφητικά Υλικά, και Είδος (Γ): Χημικές Διασκορπιστικές Ουσίες 3ης γενιάς Τύπου 2 (συμπυκνωμένα)»

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός Αριθμός: 41259)
  10-05-2017

  Για την «Προμήθεια καυσίμων για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 για την κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-05-2017

  Προσφορά για την Ματαίωση και Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού Κτιρίου και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2017

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2017

  Για την εξάρμοση - επισκευή – επιθεώρηση υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων Κυρίων Μηχανών, ΠΠΛΣ 414. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.000,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2017

  Προσφορά για την επισκευή αξόνων ΠΠΛΣ 413 για τις ανάγκες του Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΤΠΧΜ/ΠΠΛΣ-413

 • Διακήρυξη 05/2017
  03-05-2017

  Για την προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Διακήρυξη 04/2017
  28-04-2017

  Για την προμήθεια καυσiμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-04-2017

  Για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Μ.Π.Υ. και Ι.Δ.Α.Χ. του ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-04-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαΐου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  25-04-2017

  Για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια νέου λογισμικού έρευνας και διάσωσης.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  12-04-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  06-04-2017

  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προς κάλυψη αναγκών πληρωμάτων Περιπολικών Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άμεσα συνυφασμένων με την αντιμετώπιση του προσφυγικού θέματος, προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων πενήντα επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών #57.057,40€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

Σελίδες

Wildcard SSL