• Παροχή Διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  09-10-2017

  Για την «Αναβάθμιση Ελληνικού Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS – SARSAT (MEOSAR)»

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  09-10-2017

  Για την Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-10-2017

  Για την προμήθεια ειδών ιματισμού και παροχής υπηρεσιών κοπής – ραφής προς κάλυψη αναγκών κατάταξης 101 Δοκίμων Λ/Φ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.350,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-10-2017

  Για την Προσωρινή Εγκατάσταση και Λειτουργία Μονάδας Αφαλάτωσης ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δυναμικότητας 600 κ.μ. ημερησίως για τις ανάγκες υδροδότησης του Δήμου Λειψών, με CPV: 65122000-0». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 483.600,00 € (τετρακόσιες ογδόντα τρείς χιλιάδες εξακόσια ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-10-2017

  Προμήθεια είκοσι χιλιάδων (20.000) πλαστικών καρτών μετά των παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€#

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-10-2017

  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση πενήντα (50) κωδικών πρόσβασης

 • Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-10-2017

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου ποιότητας για ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 για τις Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΑΝ – ΔΝΕΡ – ΔΠΝ και ΔΘΣ, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα μίας χιλιάδων Ευρώ #31.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια έξι (06) κλιματιστικών μονάδων για τα περιφερειακά κτίρια του ΥΝΑΝΠ

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 09/2017
  22-09-2017

  Προμήθεια δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων άνω των 30μ, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον δύο (02) Παράκτιων Περιπολικών Πλοίων

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  21-09-2017

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #25.780,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  19-09-2017

  Προμήθεια Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια προμήθεια υλικών πυρόσβεσης και φωτισμού ασφαλείας προς κάλυψη αναγκών κεντρικού κτιρίου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ορθή επανάληψη ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις και την ημερομηνία υποβολής Προσφορών)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-09-2017

  Προσφορά για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου γραφείου κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  07-09-2017

  Για την προμήθεια ενός (01) υπερσυμπιεστή (compressor) αριστερής κύριας μηχανής μάρκας Mercury Verado 250XL για την κάλυψη αναγκών Π.Λ.Σ. 1016 Λ/Χ Γυθείου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-09-2017

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών - αναλωσίμων ειδών για την συντήρηση τριών (03) ηλεκτροπαράγωγων ζευγών κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Διακήρυξη 08/2017
  01-09-2017

  Για την "Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)"

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  28-08-2017

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-08-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών γενικής επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  08-08-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Παροχή Διευκρινίσεων
  02-08-2017

  Προμήθεια έξι (ο6) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-08-2017

  Προμήθεια ειδών Ιματισμού – Υπόδησης επιχειρήσεων για την κάλυψη αναγκών προσωπικού ΥΕΜ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-07-2017

  Προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-07-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών επισκευής δύο (02) κύριων μηχανών της πλοηγίδος Π.Υ. 55 του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού σαράντα τριών χιλιάδων #43.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  19-07-2017

  Για τη συγκρότηση έκτακτης επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με εξειδικευμένα μέλη για την «Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας».

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  18-07-2017

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου για την “Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ)”, προϋπολογισμού 60.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (ΑΔΑ: Ω9ΙΝ4653ΠΩ-8ΝΓ).

Σελίδες

Wildcard SSL