• Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-03-2018

  Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια επτά (07) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  16-03-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών #53.865,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-03-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών με χρήση έξι (06) κωδικών πρόσβασης με δικαίωμα εννιακοσίων (900) ωρών χρήσης προς κάλυψη αναγκών στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.866,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-03-2018

  Για την προμήθεια οκτώ (08) αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών για Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 2/2018 Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού
  14-03-2018

  Για το έργο με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  14-03-2018

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του UPS κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.200,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  13-03-2018

  Για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα τριών (363) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  12-03-2018

  Για την προμήθεια συστήματος σκίασης εξωτερικού χώρου κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #8.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-03-2018

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  06-03-2018

  Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για το έργο με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  06-03-2018

  Για ανάδειξη μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας (Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.)»

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 02/2018
  02-03-2018

  Συνοπτικού διαγωνισμού Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  28-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΑΕΝ/Σχολές Ε.Ν. (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ), προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ #2.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-02-2018

  Με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Περίληψη Απόφασης Ματαίωσης και Επανάληψης του διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ. 12/2017 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  15-02-2018

  Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  14-02-2018

  Αντικατάσταση του αναπληρωματικού 2ου μέλους της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως και 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-02-2018

  Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  13-02-2018

  Παροχή υπηρεσιών του Παγκόσμιου Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) μέσω παράκτιας υποδομής

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της 01/2018 Διακήρυξης
  09-02-2018

  Για το έργο με τίτλο “Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ενός διαδραστικού εργαλείου χαρτογράφησης, συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης των υφιστάμενων ναυαγίων στον υποθαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, βασισμένο σε επιστημονικά κριτήρια και τεχνολογικά εργαλεία, στο πλαίσιο υποστήριξης του ΥΝΑΝΠ και των εποπτευόμενων φορέων του, στο έργο τους για την επιτυχή υλοποίηση δράσεων κατά την εν ισχύ Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020”

 • Επαναληπτική Ανακοίνωση - Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-02-2018

  Για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  06-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την εκμίσθωση καταδυτικού σκάφους και καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Σχολής Δυτών Καλύμνου εκπαιδευτικής περιόδου 2018. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #10.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  02-02-2018

  Για τη συγκρότηση Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών απορρύπανσης.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών – εκτυπωτικών μηχανημάτων και καταστροφέων εγγράφων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.800,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού Κτιρίου και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2018 . Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, ήτοι #500,00€# ανά μήνα παροχής υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

Σελίδες

Wildcard SSL