• Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 04/2017 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός Αριθμός: 41259)
  10-05-2017

  Για την «Προμήθεια καυσίμων για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017 για την κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  08-05-2017

  Προσφορά για την Ματαίωση και Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού Κτιρίου και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2017

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2017

  Για την εξάρμοση - επισκευή – επιθεώρηση υδραυλικών μηχανισμών (έμβολα – διανομείς) μετάδοσης κίνησης μεταβλητού βήματος ελίκων Κυρίων Μηχανών, ΠΠΛΣ 414. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.000,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2017

  Προσφορά για την επισκευή αξόνων ΠΠΛΣ 413 για τις ανάγκες του Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ/ΤΠΧΜ/ΠΠΛΣ-413

 • Διακήρυξη 05/2017
  03-05-2017

  Για την προμήθεια (αγορά) και εγκατάσταση δέκα (10) κύριων μηχανών και δέκα (10) μειωτήρων-αναστροφέων για τις έκτακτες ανάγκες των πλωτών μέσων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Διακήρυξη 04/2017
  28-04-2017

  Για την προμήθεια καυσiμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2017

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-04-2017

  Για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Μ.Π.Υ. και Ι.Δ.Α.Χ. του ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  26-04-2017

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Μαΐου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€# (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  25-04-2017

  Για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση της Επιτροπής Παραλαβών Ειδών-Εργασιών ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2016 (αξίας 2500€ έως 60.000€ χωρίς ΦΠΑ), που αφορά την προμήθεια νέου λογισμικού έρευνας και διάσωσης.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  12-04-2017

  Προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) ΣΥΡΟΥ-ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ-ΧΙΟΥ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.630.769,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  06-04-2017

  Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού προς κάλυψη αναγκών πληρωμάτων Περιπολικών Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., άμεσα συνυφασμένων με την αντιμετώπιση του προσφυγικού θέματος, προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων πενήντα επτά Ευρώ και σαράντα λεπτών #57.057,40€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • 2η Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 02/2017 Διακήρυξης
  06-04-2017

  Για την «Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής »

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Διακήρυξης 02/2017
  05-04-2017

  Για την ’’Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής’’ και συγκεκριμένα για την προμήθεια (αγορά) είδους Α’ ‘’Οκτώ (08) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικού σκύλου Κ-9’’ (Συστημικός αριθμός 38670) και είδους Β’ ‘’Ενός (01) οχήματος επιτήρησης εξοπλισμένο με θερμικές κάμερες (Συστημικός αριθμός 38671)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  05-04-2017

  Προσφορά για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του ΚΝΕ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-04-2017

  Για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #6.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Απόφαση 2ης Ματαίωσης και Επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού 
  31-03-2017

  Για την εκτέλεση εργασιών δεξαμενισμού ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων Ευρώ #59.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 • Παροχή Διευκρινήσεων επί της αρ.02/2017 Διακήρυξης (όχημα επιτήρησης VAN)
  31-03-2017

  Για την «Προμήθεια Οχημάτων για το ΥΝΑΝΠ/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής »

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-03-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας του Κεντρικού Κτιρίου και Περιφερειακών κτιρίων Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το έτος 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-03-2017

  Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά και του Οικίσκου στο λιμένα Ικονίου για διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  24-03-2017

  Για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακών μέσων Κ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.400,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  24-03-2017

  Για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων εντός του 2017 που προορίζονται για την κάλυψη αναγκών πλωτών επιχειρησιακών μέσων Λ/Χ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #4.000,00€#, απαλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  24-03-2017

  Για την αποκατάσταση ελλείψεων ανελκυστήρα Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας και συντήρηση αυτού για το έτος 2017. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #3.600,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-03-2017

  Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά μηνός Απριλίου 2017, προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ #45.000,00€#

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  17-03-2017

  Για τη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου (ΕΠΕ) της σύμβασης Τ03/2017 για την ‘’Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας’’

 • Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  17-03-2017

  Για την προμήθεια σωστικού εξοπλισμού εναερίων μέσων, προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων Ευρώ #59.800,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.).

Σελίδες

Wildcard SSL