• Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30-07-2018 )
  15-05-2020

  Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

 • Ν. 4410 / 2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/03-08-2016 )
  15-05-2020

  Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της
  παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου «...»

 • Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-03-2013 )
  15-05-2020

  Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

 • Ν. 2960 /2001 (ΦΕΚ Α΄ 265 /22-11-2001)
  15-05-2020

  Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

 • Ν.1990/1991 - (ΦΕΚ 193 Α΄/16-12-1991)
  15-05-2020

  Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
  φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (Σύμβαση της Βιέννης του 1988)

 • Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών - Εθνική Μονάδα Πληροφοριών
  15-05-2020

  ΦΕΚ Α΄ 66/1989 - ΠΔ 139/1989 και ΦΕΚ Α΄ 51/1990 - ΠΔ 126/1990

 • Π.Δ. 55/2019 (ΦΕΚ 93 Α΄/11-06-2019)
  08-08-2019

  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 81/2012

 • Π.Δ. 6/2019 (ΦΕΚ 6 Α΄/17-01-2019)
  08-08-2019

  Τροποποίηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής»
  (ΦΕΚ 139 Α΄)

 • Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-07-2018)
  08-08-2019

  Τροποποίηση διατάξεων ν. 3079/2002 και του π.δ. 13/2018

 • Ν. 4551/2018 (ΦΕΚ 116 Α΄/02-07-2018)
  08-08-2019

  Επέκταση εφαρμογής διατάξεων ν. 4504/2017

 • Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ 63 Α΄/05-04-2018)
  08-08-2019

  Τροποποίηση διατάξεων ν. 4504/2017

 • Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄/29-11-2017)
  08-08-2019

  «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, […] και άλλες διατάξεις».

 • Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24 Α΄/01-03-2017)
  08-08-2019

  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 38/2012 και του π.δ. 81/2012

 • Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92 Α΄/14-04-2014)
  08-08-2019

  «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»

 • Π.Δ. 27/2014 (ΦΕΚ 46 Α΄/27-02-2014)
  08-08-2019

  «Κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής»

 • Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/29-04-2013)
  08-08-2019

  «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

 • Ν. 4033/2011 (ΦΕΚ 264 Α΄/22-12-2011)
  08-08-2019

  Τροποποίηση διατάξεων ν. 3079/2002

 • ΦΕΚ Β 2434/2017
  07-08-2019

  Καθιέρωση Τύπου Διεθνούς Πιστοποιητικού Διαχείρισης Έρματος των υπόχρεων πλοίων.

 • ΦΕΚ Β 2434/2017
  07-08-2019

  Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Έρματος υπόχρεων πλοίων.

 • ΦΕΚ Β 1811/2015
  07-08-2019

  Τροποποίηση της αριθμ. 3221.2/4/99/23−6−1999 απόφασης YEN «Καθορισμός του κόστους χρησιμοποίησης των υλικών, των μέσων και του προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας», όπως ισχύει.

 • ΦΕΚ Β 1543/2013
  07-08-2019

  Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων (πλωτών φραγμάτων) για εποχιακή χρήση σε λουτρικές εγκαταστάσεις.

 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2013
  07-08-2019

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ

 • Ν. 4470/2017 – (ΦΕΚ 65 Α / 08-05-2017)
  07-08-2019

  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις.

 • Ν. 4409/2016 – (ΦΕΚ 136 Α / 28-07-2016)
  07-08-2019

  Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις.

 • Π.Δ.13/2018 (ΦΕΚ Α΄26/20-02-2018)
  02-08-2019

  Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Σελίδες

Wildcard SSL