• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-11-2019

  Για την αντικατάσταση του Προέδρου και του αναπληρωματικού 2ου μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης –παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών αξίας από 2.500 εώσ 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ έτους 2018-2019.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 11/2019 για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»
  31-10-2019

  Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 11/2019 για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής».

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-10-2019

  Για την (α) προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση πυροσβεστικού συγκροτήματος και δεξαμενών αποθήκευσης νερού και σύνδεση με το υπάρχον μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π-Μ, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα έξι χιλιάδων Ευρώ #66.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%),και (β) προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας στην Α.Ε.Ν. Καλύμνου, συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #8.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-10-2019

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020, προϋπολογισμού είκοσι εννέα χιλιάδων δύο Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών #29.002,85€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  15-10-2019

  Για την προμήθεια :(α) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών ΔΙ.Π.ΘΑ.Π., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων Ευρώ #20.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου),(β) μηχανογραφικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών Δ.ΕΚΠ., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #24.000,00€#(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), και (γ) εκτυπωτή προς κάλυψη αναγκών Δ.Λ.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων Ευρώ #6.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  08-10-2019

  Για την ¨Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου¨.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  30-09-2019

  Για την αντικατάσταση του 2ου Αναπληρωματικού Μέλους Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής έργου για την προμήθεια με τίτλο «Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης –Συμμετοχή στο Σύστημα MEOSARτου Διεθνούς προγράμματος COSPAS-SARSAT(MEOSAR)»

 • Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  24-09-2019

  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β.Αιγαίου» με συστημικό αριθμό: 73241

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  11-09-2019

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) του Data Center του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

 • Παράταση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της αριθ. 08/2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο
  10-09-2019

  Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Β. Αιγαίου»

 • Τροποποίηση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  06-09-2019

  Τροποποίηση των όρων της Α.Π.: 2833.2-3/56290/2019/25-07-2019 (ΑΔΑ : ΨΜΟΗ4653ΠΩ-ΣΕΤ, ΑΔΑΜ : 19PROC005343917) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια συσσωρευτών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  03-09-2019

  Για την προμήθεια εξήντα πέντε (65) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) VHF πλωτών επιχειρησιακών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων Ευρώ #10.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Τροποποίηση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  02-09-2019

  Τροποποίηση των όρων της Α.Π.:2833.2-3/56291/2019/25-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΥΛΡ4653ΠΩ-ΥΝΠ, ΑΔΑΜ : 19PROC005344494) Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  30-08-2019

  Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή προσφορών με σκοπό την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης της υφιστάμενης λογισμικής μηχανογραφικής εφαρμογής του λογιστηρίου του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ν.π.δ.δ.).

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  26-08-2019

  Για τη συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την αριθμ. 07/2019 Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο.

 • Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-08-2019

  Για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών #59.999,50€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  19-08-2019

  Για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού προς κάλυψη αναγκών της Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #19.980,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  06-08-2019

  Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας ‘’αξίας #3.500.000,00#

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-08-2019

  Προσφορά για την προμήθεια μουσικών οργάνων προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Μουσικής Λ.Σ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-08-2019

  Προσφορά για την προμήθεια ψυχομετρικών τεστ προσωπικότητας MMPI-2 και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση και την ερμηνεία τους

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  05-08-2019

  Mε σκοπό την επιμέρους συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Αναβάθμιση – Επανασχεδιασμός – Εκσυγχρονισμός συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων αλιείας του ΕΠΣΑ»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-07-2019

  Για την προμήθεια ειδών στρατωνισμού (κλινοσκεπάσματα) προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ #44.975,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τροποποίηση των οικονομικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  25-07-2019

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήματος αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) του Data Center του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ .Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών #59.999,50€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  25-07-2019

  Για την προμήθεια συσσωρευτών προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

Σελίδες

Wildcard SSL