• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  10-06-2019
  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 12-06-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  06-06-2019

  Για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής λογιστηρίου τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. για το οικονομικό έτος 2019. Η προϋπολογισθείσα και εγκριθείσα δαπάνη για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 7.500 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/2019 για την «Εκτέλεση Εργασιών Τακτικής Συντήρησης Επιπέδου W-6 των Κύριων Μηχανών των ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080»
  04-06-2019

  Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/2019 για την «Εκτέλεση Εργασιών Τακτικής Συντήρησης Επιπέδου W-6 των Κύριων Μηχανών των ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 060-070-080»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  04-06-2019

  Γην αντικατάσταση μελών επιτροπών Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια έξι (06) πομποδεκτών (Π/Δ) MF – HF και εξήντα πέντε (65) φορητών πομποδεκτών (Π/Δ) VHF πλωτών επιχειρησιακών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια έξι (06) συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πλοίων AIS, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€#, απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την προμήθεια τεσσάρων (04) ραντάρ ανοικτού τύπου και εννέα (09) ραντάρ κλειστού τύπου, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  31-05-2019

  Για την τροποποίηση τριμελών έκτακτων επιτροπών σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών α) για την «Επέκταση – Αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών» και β) για την «Δημιουργία εφαρμογής συστήματος καταχώρησης αλιευτικών επιθεωρήσεων για εγκατάσταση σε Η/Υ, smartphones και tablets και Προμήθεια 150 tablets και προμήθεια υπηρεσιών internet μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας όγκου 10 GB/ μηνιαίως για έκαστο από αυτά»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  31-05-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας (CPV: 72267000-4) στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ και ΙΔΑΧ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το έτος 2019, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2019

  Για την εκτέλεση εργασιών απεγκατάστασης, επισκευής και επανατοποθέτησης μονάδας a/c και τοποθέτησης νέου εναλλάκτη θερμότητας κλειστού κυκλώματος νερού- ψυκτικού υγρού κεντρικής μονάδας (σερπαντίνας-chiller) συστήματος κλιματισμού του ΠΛΣ-144 του Λ/Χ Λευκάδας. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #6.150,00€#, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2019

  Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και εργαλείων επιθεωρητών πλοίων προς κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και του Κλάδου Επιθεώρησης Πλοίων του ΥΝΑΝΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #20.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και νόμιμων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-05-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συμβούλου ποιότητας ο οποίος θα αναλάβει την προπαρασκευή, την προετοιμασία και την υποστήριξη της Ομάδας της ΔΕΚΝ και των Σχολών Ε.Ν..
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #8.000,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  28-05-2019

  Διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (02) μονάδων ψηφιακών κέντρων προς κάλυψη αναγκών των Λιμενικών Αρχών Ελευσίνας και Ρόδου

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-05-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης τριών (03) στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. ως χειριστών ΣμηΕΑ (Drone). Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των #2.499,00€# απαλλασσομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων νόμιμων κρατήσεων.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  21-05-2019

  Για την αντικατάσταση του 2ου Μέλους της Επιτροπής (α) παρακολούθησης – παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και (β) παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών άνω των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α. έτους 2018-2019

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  17-05-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών αποστολής μέσω πρακτορείου ειδήσεων των Δελτίων Τύπου του Υπουργείου, των δηλώσεων του κ. Υπουργού και των Ανακοινώσεων Τύπου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε όλες τις εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, σε περιφερειακές εφημερίδες, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ έως και την 31-12-2019.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  08-05-2019

  Για την προμήθεια είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) πλαστικών καρτών μετά παρελκομένων τους για την εκτύπωση αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #64.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-05-2019

  Για την προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης της εξωτερικής μόνωσης αεραγωγών κτιρίου ΥΝΑΝΠ

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 05/2019 για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού 255 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων»
  24-04-2019

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώνεται ότι προκηρύσσεται ηλεκτρονικός, ανοικτός και διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέο

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-04-2019

  Παροχή τεχνικών ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ και στις ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν., προϋπολογισμού σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα Ευρώ #42.780,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-04-2019

  Για την προμήθεια ειδών εξάρτησης προς κάλυψη αναγκών κατάταξης Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.
  Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #9.180,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  15-04-2019

  Για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-04-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών αποστολής μέσω πρακτορείου ειδήσεων των Δελτίων Τύπου του Υπουργείου, των δηλώσεων του κ. Υπουργού και των Ανακοινώσεων Τύπου του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., σε όλες τις εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας, σε περιφερειακές εφημερίδες, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, στα μεγάλα Ομογενειακά ΜΜΕ και σε όλα τα Κυπριακά ΜΜΕ έως και την 31-12-2019.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-04-2019

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανήματος ελέγχου χειραποσκευών (X-RAY) κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-04-2019

  Εκτέλεση εργασιών εξάρμωσης – συντήρησης – επισκευής – στεγανοποίησης – άρμωσης τελικών αξόνων κυρίων μηχανών αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ – 413 υπαγωγής Κ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Σελίδες

Wildcard SSL