• Παροχή Διευκρινίσεων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  16-01-2019

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας έτους 2019 - 2020, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-10-2018

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών κειμένων ΑΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων είκοσι ενός Ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών #27.021,14€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  01-10-2018

  Για την εκπαίδευση τεσσάρων (04) χειριστών ελικοπτέρων σε εξομοιωτή πτήσης , συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-09-2018

  Για την προμήθεια διακοσίων (200) ξιφών Α/Ξ ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ. με εξαρτύσεις (cpv: 3511100-8), συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ #74.400,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)
  17-08-2018

  Για την προμήθεια 564 μέτρων “OIL ROPE MOPS” για τα αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-08-2018

  Για την προμήθεια/ συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ #58.971,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α. , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% όπου απαιτείται)

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-08-2018

  Για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)με τροποποίηση των όρων.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)
  14-08-2018

  Για την προμήθεια λιπαντικών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2018, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα Ευρώ #59.660,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)».

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)
  02-07-2018

  Για την προμήθεια σωστικών – πυροτεχνικών (φωτοβολίδες, καπνογόνα θαλάσσης, βεγγαλικά χειρός) για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147)
  18-06-2018

  Για την προμήθεια 564 μέτρων “OIL ROPE MOPS” για τα αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-06-2018

  (α) για τη συντήρηση υφιστάμενου δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης αλιευτικών σκαφών, μηνιαίου κόστους έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και εξήντα λεπτών #6.187,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και
  (β) για την συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης μισθοδοσίας προσωπικού του ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., Μ.Π.Υ. και ΙΔΑΧ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #37.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2018

  Προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2018

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών και ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-03-2018

  Για την προμήθεια αδειών υποστήριξης για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ #70.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-03-2018

  Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια επτά (07) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  16-03-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτών #53.865,60€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  15-03-2018

  Για την προμήθεια οκτώ (08) αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών για Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #24.000,00€# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  13-03-2018

  Για την προμήθεια τριακοσίων εξήντα τριών (363) Μεταλλίων Ταγμάτων Αριστείας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ #40.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  12-03-2018

  Για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης πλωτών μέσων Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ).

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  28-02-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ΑΕΝ/Σχολές Ε.Ν. (ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ), προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ #2.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  14-02-2018

  Παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #69.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και τελών δημοσίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας)

 • Παροχής Διευκρινίσεων
  30-11-2017

  Απόφασης Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Παράταση προθεσμίας παραλαβής προσφορών Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  27-11-2017

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών)

 • Απόφαση Ματαίωσης και επανάληψης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  23-11-2017

  Για την προμήθεια έξι (06) συσκευών ραντάρ ανοικτού τύπου για την κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα Ευρώ #59.990,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α.), με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών

 • Παροχής διευκρινίσεων
  22-11-2017

  Για την διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω δικτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων Ευρώ #50.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, νομίμων κρατήσεων και προβλεπόμενων τελών.

Σελίδες

Wildcard SSL