• Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
    20-05-2020

    Για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ 40500,00€# συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)».

  • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
    01-04-2020

    Για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #40.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)

Wildcard SSL