• Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  11-12-2020

  Προμήθεια πομποδεκτών έρευνας και διάσωσης (SART) προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ #48.000,00€# (απαλλασσομένου ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  11-12-2020

  Συγκρότηση έκτακτης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την αριθ. 14/2020 Πρόσκληση-Διακήρυξη ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο (Συστημικός αριθμός: 102131) (ΑΔΑ: 6ΧΕΑ4653ΠΩ-Θ5Β)

 • Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  09-12-2020

  Επέκταση - αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών” συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Αποτελέσματα Ανοιχτού και Δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου
  08-12-2020

  Επέκταση - αναβάθμιση Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (ΚΠΑ) και ένταξη νέων σύγχρονων τεχνολογιών” συνολικού προϋπολογισμού 992.000,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  02-12-2020

  Διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δαπέδου και ελαιοχρωματισμού κτιρίου στέγασης Λιμενικής Αρχής Μήθυμνας

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-12-2020

  Παροχή υπηρεσιών απολύμανσης-μικροβιοκτονίας κεντρικού και περιφερειακών κτιρίων ΥΝΑΝΠ, στεγαζόμενων κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και χερσαίων μέσων Γραφείου κίνησης έως και την 31-12-2020. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #1.000,00€# ανά ημέρα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  01-12-2020

  Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου του αντιρρυπαντικού σκάφους ΠΠΛΣ 414. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #5.060,00€#, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  30-11-2020

  Για την αντικατάσταση του 2ου μέλους της «Α΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ» καθώς και για την αντικατάσταση του 2ου μέλους της «Β΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  27-11-2020

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή υφιστάμενου εξοπλισμού (RADAR και SSB) που είναι εγκατεστημένος σε σκάφη του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-11-2020

  Προμήθεια υλικών και την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων κεντρικού κτιρίου Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί της Ακτής Βασιλειάδη

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-11-2020

  Προμήθεια ηλεκτρονικών μέσων εξ αποστάσεως παροχής εργασίας και πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΥΝΑΝΠ

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  18-11-2020

  Για την προμήθεια εκατόν ογδόντα δύο (182) αποστασιόμετρων και εκατόν ογδόντα δύο (182) GPS χειρός, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #33.500,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-11-2020

  Προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή της συσκευής ελέγχου χειραποσκευών (Χ-RΑΥ) του κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  10-11-2020

  Αντικατάσταση μέλους της «Β΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  10-11-2020

  Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των Σχολών Ε.Ν., συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ #27.776,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  09-11-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικών ασφαλείας στις ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΕΝ/ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΕΝ/ΚΥΜΗΣ, ΑΕΝ/ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ, ΑΕΝ/ΣΥΡΟΥ, ΑΕΝ Μ/ΧΙΟΥ, ΑΕΝ/ΥΔΡΑΣ, ΑΕΝ/ΚΑΛΥΜΝΟΥ προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα Ευρώ #12.950,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και τεχνικές προδιαγραφές

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  09-11-2020

  Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δέκα (10) τρέιλερ – μπαγκαζιέρων, για την μεταφορά υλικών απορρύπανσης Λιμενικών Αρχών.

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-11-2020

  Για την προμήθεια αδειών υποστήριξης και συστήματος διαχείρισης για το κεντρικό τείχος προστασίας και για το κεντρικό σύστημα προστασίας μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ #74.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), με τις ίδιες προδιαγραφές

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  04-11-2020

  Δημιουργία διαδραστικών αιθουσών τηλεκπαίδευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  03-11-2020

  Προμήθεια εργαλειομηχανών και μερών – εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  03-11-2020

  Προμήθεια ενός (01) περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Επισκευαστικής Βάσης Θεσσαλονίκης/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διενέργεια κλήρωσης
  27-10-2020

  Αντικατάσταση του Προέδρου της «Α΄ Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων αξίας έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ»

 • ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  26-10-2020

  Προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  23-10-2020

  Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών

 • Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  23-10-2020

  Προμήθεια Καταδυτικού και Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σελίδες

Wildcard SSL