• Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  04-05-2018

  Για την Προμήθεια / Συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και Προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών”, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ, όπου προβλέπεται). -Ορθή Επανάληψη -

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  04-05-2018

  Συμπλήρωση – αναβάθμιση Εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Κρήτης

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  03-05-2018

  Προσφορά για την προμήθεια καταδυτικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών Ομάδας Ειδικών Καταδύσεων της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.» μέχρι και την 14–05–2018 και ώρα 13:30., κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στην έδρα της ΜΥΑ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (Αγ. Κοσμάς, Ελληνικό), όπου και θα εξετασθούν δημόσια

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  02-05-2018

  Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού - κάτω των ορίων του άρθρου 5 του N. 4412/16 (Α΄ 147) - για την προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-04-2018

  Για την προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. .Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #13.500,00€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Μετάθεση Διενέργειας Κλήρωσης
  26-04-2018

  Για την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών»

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  26-04-2018

  Για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) στο κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσης
  24-04-2018

  Για την αντικατάσταση Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου «Μελέτη και Ανάπτυξη Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας»

 • Αναβολή Διενέργειας Κλήρωσης
  23-04-2018

  Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώνεται ότι την 27-04-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο 426 του κτιρίου του Υ.Ν.Α.Ν.Π., (Ακτ

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  23-04-2018

  Προσφορά για την παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Δ.ΕΚ.Ν.) στο κεντρικό κτίριο του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) για την ανανέωση του Πιστοποιητικού περί εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015

 • Παροχή Διευκρινήσεων
  20-04-2018

  Προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου για την κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  20-04-2018

  Προμήθεια ατομικού εξοπλισμού επιθεωρητών ναυτιλιακών καυσίμων πλοίων

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  20-04-2018

  Προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου στα πλαίσια συμμετοχής του ΥΝΑΝΠ στη διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση ¨ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2018 ¨

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  20-04-2018

  Παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Φορέα Πιστοποίησης

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2018

  Προμήθεια ενός (01) συστήματος καταγραφής φωνητικών δεδομένων και νέου κέντρου υποδοχής κλήσεων προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΠΙΧ./ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα χιλιάδων Ευρώ #30.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-04-2018

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλιματιστικών και ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων)

 • Παράταση Διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης
  19-04-2018

  Συμπλήρωση – αναβάθμιση Εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ Κρήτης

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης
  18-04-2018

  Προμήθεια «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Πλωτών Μέσων ΛΣ – ΕΛ.ΑΚΤ»

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  18-04-2018

  Προσφορά για την προμήθεια είκοσι (20) συνολικά ζευγών ακουστικών αεροπορικού τύπου

 • Διενέργεια ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  17-04-2018

  Για την “Προμήθεια/Συντήρηση Δορυφορικών Ραδιοφάρων ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRBs) και Προμήθεια ανταλλακτικών/αναλωσίμων εξοπλισμού ραδιοεπικοινωνιών”, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,00 ευρώ (απαλλάσσεται ΦΠΑ, όπου προβλέπεται).

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  17-04-2018

  Μέρους όρων διακήρυξης για την «Εκτέλεση Εργασιών Τακτικής Συντήρησης Επιπέδου W6 Κυρίων Μηχανών ΠΑΘ/Λ.Σ. 060 – 070 – 080», συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών
  17-04-2018

  Μέρους όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού ΠΑΘ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 090” συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00€ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Αναβολή Διενέργειας Κλήρωσης
  17-04-2018

  Για την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο «Συντήρηση Υφιστάμενου Δορυφορικού Συστήματος Παρακολούθησης Αλιευτικών Σκαφών»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσης
  12-04-2018

  Συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών

 • Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 02/2018
  05-04-2018

  Για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτιρίων Στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα από 01-07-2018 ή άμεσα με την υπογραφή της Σύμβασης σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω ημερομηνίας κατά την υπογραφή της, έως και την 30-06-2020.

Σελίδες

Wildcard SSL