• Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  22-05-2020

  Για την προμήθεια φίλτρων Κ/Μ και Η/Ζ πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου).

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  21-05-2020

  Αμοιβή εργασιών επισκευής πλαστικοποίησης περιμετρικά του hull εξωτερικά, αντικατάσταση τμήματος ελαστικού ζωναριού περιμετρικά, ενίσχυση της πρύμνης δεξιά και αριστερά καθώς και επισκευή των νομέων εσωτερικά για τις ανάγκες των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Τροποποίηση όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-05-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο Υ.ΝΑ.Ν.Π., στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ε.Β./Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. και των Α.Ε.Ν./ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν. ως προς τoν χρόνο παροχής υπηρεσιών.

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  20-05-2020

  Για την προμήθεια υλικών καθώς και την παροχή υπηρεσιών (εργασία) για την επισκευή και συντήρηση της Πλοηγίδας «Π.Υ 03» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ 40500,00€# συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και Δημοσίου απαλλασσόμενου Φ.Π.Α. 24%)».

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών επιπρόσθετων ειδών
  19-05-2020

  Για την “Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών”, συνολικού προϋπολογισμού 1.038.600,00€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/μέρους όρων διακήρυξης
  19-05-2020

  Για την Προμήθεια “Αλεξίσφαιρα Γιλέκα” συνολικού προϋπολογισμού 3.285.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων.

 • Διενέργεια Κλήρωσης
  18-05-2020

  Για την αντικατάσταση του 1ου Τακτικού μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της υπ αρ.01/2019 Διακήρυξης: «Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον πέντε (05) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ

 • Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α΄ 139/30-07-2018 )
  15-05-2020

  Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
  και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις

 • Ν. 4410 / 2016 (ΦΕΚ Α΄ 141/03-08-2016 )
  15-05-2020

  Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της
  παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου «...»

 • Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20-03-2013 )
  15-05-2020

  Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις

 • Ν. 2960 /2001 (ΦΕΚ Α΄ 265 /22-11-2001)
  15-05-2020

  Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

 • Ν.1990/1991 - (ΦΕΚ 193 Α΄/16-12-1991)
  15-05-2020

  Κύρωση Σύμβασης Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών
  φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (Σύμβαση της Βιέννης του 1988)

 • Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών - Εθνική Μονάδα Πληροφοριών
  15-05-2020

  ΦΕΚ Α΄ 66/1989 - ΠΔ 139/1989 και ΦΕΚ Α΄ 51/1990 - ΠΔ 126/1990

 • Διενέργεια κλήρωσης
  14-05-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και διαχείρισης πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  11-05-2020

  Για την προμήθεια εκπαιδευτικών φυσιγγίων 9x19mm, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων Ευρώ #65.200,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  11-05-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο ΥΝΑΝΠ, στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΒ/ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ. και των ΑΕΝ/ΣΧΟΛΕΣ Ε.Ν, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα έξι χιλιάδων Ευρώ #36.000,00€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεων υπέρ Δημοσίου)

 • Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  04-05-2020

  Για την προμήθεια «Προμήθεια τριών (03) VAN εξοπλισμένα με ραντάρ και θερμικές κάμερες» συνολικού προϋπολογισμού 2.265.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-04-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών με ωρομίσθια αμοιβή για την επισκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις ανάγκες των πλοηγίδων και του κτιρίου του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για το έτος 2020.

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  29-04-2020

  Για την μίσθωση βυτιοφόρου οχήματος για την μεταφορά καυσίμων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων του Κ.Λ. Χίου.

 • Διενέργεια Κληρώσεων
  29-04-2020

  Για την «Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού της Περιφέρειας Αττικής»

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 03/2020
  29-04-2020

  Για την προμήθεια «Αναβάθμιση/αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών (03) αεροπλάνων REIMS-406 της ΜΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και των τριών (03) εκ των έξι (06) ελικοπτέρων τύπου AS365N3 της ΜΕΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 02/2020
  27-04-2020

  «Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση των Πλωτών Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

 • Συνοπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός
  22-04-2020

  - Προμήθεια συσσωρευτών προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  - Τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως προς την ημερομηνία διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής

 • Διενέργεια Κληρώσεων
  22-04-2020

  - Αντικατάσταση του 2ου Αναπληρωματικού Μέλους της Επιτροπής "Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης-Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR)"

  - Αντικατάσταση του 4ου Τακτικού Μέλους της Επιτροπής "Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα και διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας"

 • Εξέταση δείγματος στο πλαίσιο διενέργειας ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  15-04-2020

  Για την προμήθεια “Αλεξίσφαιρα Γιλέκα” συνολικού προϋπολογισμού: 3.285.000,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και νόμιμων κρατήσεων).

Σελίδες

Wildcard SSL