• Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  16-03-2020

  Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση των κινητήρων των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-03-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε νομική βάση πληροφοριών προς κάλυψη αναγκών του ΥΝΑΝΠ για το έτος 2020. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #4.960,00€€#, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  13-03-2020

  Προμήθεια διαφόρων αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης
  13-03-2020

  Για την “Διενέργεια Εργασιών Δεξαμενισμού των ΠΑΘ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 050-060-070-080” συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 € Ευρώ (Απαλλάσσεται ΦΠΑ).

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης
  12-03-2020

  Για την “Προμήθεια ειδών ιματισμού και επιχειρησιακού εξοπλισμού για τη κάλυψη αναγκών στελεχών Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών” συνολικού προϋπολογισμού 1.012.800,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 • Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2020
  06-03-2020

  Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

 • Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/όρων διακήρυξης
  05-03-2020

  Για την “Προμήθεια Καταδυτικού και Επιχειρησιακού/Τακτικού εξοπλισμού της ΥΣΥΔ/ΛΣ"

 • Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου – Ανακοίνωση Πρόσκλησης για Διενέργεια ανοιχτού και δημόσιου Τεχνικού Διαλόγου
  05-03-2020

  Για την προμήθεια «Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  04-03-2020

  Για την προμήθεια Ορμιδοβόλων Συσκευών Ταχείας Εκτόξευσης (Ο.Σ.Τ.Ε.) και παρελκομένων υφιστάμενων συσκευών, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου) με τους ίδιους όρους και προδιαγραφές

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  04-03-2020

  Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Πόρων στον Τομέα της Ναυτιλίας

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  28-02-2020

  Αντικατάσταση Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών σε θέματα προμηθειών και μελών Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών - παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  26-02-2020

  Για το έργο εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επιστημονική Υποστήριξη και Τεκμηρίωση κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του αναπτυξιακού προγραμματισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με έμφαση στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και το Νησιωτικό χώρο, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Κλήρωσης
  26-02-2020

  Για την «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ‘’Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (FullMaintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους΄΄»

 • Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  24-02-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στελεχών ΛΣ – ΕΛ. ΑΚΤ., ΜΠΥ και ΙΔΑΧ του ΥΝΑΝΠ καθώς και μισθοδοτούμενων από ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το έτος 2020

 • Αποτελέσματα Επαναληπτικής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων Διακήρυξης
  21-02-2020

  Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων ΛΣ στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ προϋπολογισμού 7.500.000,00€ ευρώ

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  19-02-2020

  Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης πολυμηχανημάτων, προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών #39.999,96€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και νομίμων κρατήσεων), με τους ίδιους όρους.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  18-02-2020

  Για την συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: του έργου ‘’Προμήθεια Δεκαπέντε (15) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ., με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι επιπλέον τριών (03) Ταχύπλοων Περιπολικών Σκαφών μήκους 16-19,5μ.’’ αξίας ≠33.780.000,00€≠ (απαλλάσσεται ΦΠΑ)

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης
  12-02-2020

  Για τη «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παραλαβής του έργου "παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (Full Maintenance) των ανελκυστήρων στα ιδιόκτητα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική, Επαρχία και στα Νησιά καθώς και η συντήρηση (Απλή Συντήρηση) των ανελκυστήρων στα μισθωμένα κτήρια του Ε.Φ.Κ.Α. στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες του στην Αττική για το διάστημα του ενός (01) έτους"»

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  04-02-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης υφιστάμενης μηχανογραφικής εφαρμογής Λογιστηρίου Τμημάτων Οικονομικής Διαχείρισης Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας & Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τ.Ε.Ο.Θ. οικονομικού έτους 2020.

 • Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  31-01-2020

  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την πολιτιστική εκδήλωση εορτασμού των 100 χρόνων ίδρυσης του Λιμενικού Σώματος.

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  30-01-2020

  Για την συγκρότηση τριμελών Έκτακτων Επιτροπών Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της Αρ.11-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2Ο για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

 • Ματαίωση και επανάληψη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
  29-01-2020

  Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κεντρικού κτιρίου ΥΝΑΝΠ και παρακείμενου πύργου αυτού για χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών

 • Αναβολή Διενέργειας Κληρώσεων
  27-01-2020

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 14-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2ο για την «Προμήθεια θαλασσίου εξοπλισμού»

 • Ανακοίνωση Διενέργειας Κληρώσεων
  23-01-2020

  Ανοικτή και δημόσια κλήρωση τριμελούς Έκτακτης με σκοπό την συγκρότηση τριμελούς Έκτακτης Επιτροπής Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών της 14-2019 Διακήρυξης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΙΠΕΑ 2o για την «Προμήθεια θαλασσίου εξοπλισμού»

Σελίδες

Wildcard SSL